Inhoudsopgave

 

 

Blz.

 

 

 

 

Verantwoording

2

 

 

 

1.

Complottheorie

3

2.

Agenda 2030

   19

3.

World Economic Forum van Klaus Schwab

26

4.

Cybercrisis

34

5.

Wereldplan met één Wereldregering

36

6.

ID 2020 en Artificial Intelligence (IA)

43

7.

Codex Alimentarius

48

8.

Financiële politiek

52

9.

Coronamaatregelen terecht?

64

 10.

Het kwaad, nauwelijks te geloven

69

 11.

Wij zijn en worden belazerd

73

 12.

Fact-Checking

82

 13.

Ziektekiemtheorie van Pasteur, leugens omtrent virussen

88

 14.

IPBES, biodiversiteit, virusbesmetting en voedsel

92

 15.

Chemtrails en HAARP

98

 16.

Vaccinaties, een groot gevaar

102

 17.

Vaccinatieplicht, kan dat?

112

 18.

Shedding

118

 19.

Jodenster

124

 20.

Niet gevaccineerd en nu?

129

 21.

Ivermectine

141

 22.

Parallelle samenleving en parallelle economie

155

 23.

Waar of niet waar

161

 24.

Overleven (preppen)

174

 

 

 

 

 

 

Verantwoording

 
 

Waar of niet waar. De officiële werkelijkheid over Corona wordt verkondigd door Rutte en de Jonge op basis van adviezen van de deskundigen van het OMT en het RIVM. Echte Drenten zullen zeggen “sie kunt wel ies geliek hebbn”, maar dan bedoelen ze “ik gleuf er niks van”. Als rasechte Drent en controlerende accountant
ben ik daarom achter de schermen op zoek gegaan naar een mogelijke andere werkelijkheid. Bronnen van mijn onderzoek zijn publicaties en uitingen van deskundigen en ontboezemingen van klokkenluiders in de alternatieve media.

In dit boekje is een samenvatting opgenomen van wat er in de alternatieve media naar voren is gebracht. Bedoeld voor mensen die de achterkant van de medaille willen zien.


Ik heb niet aan waarheidsvinding gedaan, noch wetenschappelijk/deskundig onderzoek verricht. Ik vel ook geen oordeel over hetgeen in dit boekje gezegd en geschreven is voor of achter de schermen. Ook neem ik geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van in dit boekje opgenomen informatie.

 

De lezer moet zelf bepalen wat voor hem/haar waar en wat niet waar is. Hoofdstuk 22 “Waar of niet waar” kan hierbij een leidraad zijn. In hoofdstuk 1 “Complottheorie” is uiteengezet wat onder complottheorie verstaan wordt en wie in het complot zitten.  

 

Iedereen heeft ogen en oren. Toch zijn er velen die ziende blind en horende doof zijn om niet te beseffen, dat er wel heel vreemde ontwikkelingen gaande zijn. Er komen plotseling allerlei nieuwe wetten en onze vrijheid wordt aanhoudend aangetast.

Iedereen moest gevaccineerd worden en nu bijna 90% gevaccineerd is, zijn er nog meer positieve testen dan vòòr de vaccinaties en beginnen de vrijheid berovende maat-regelen weer van voren af aan. En dat alles onder het mom van een noodtoestand, ernstig gevaar voor de volksgezondheid, terwijl iedereen nu wel weet dat er helemaal geen killervirus is (geweest), noch van een noodtoestand.


Dan moet je toch op je klompen kunnen aanvoelen dat er iets anders speelt. In de Hoofdstukken 2. “WEF”; 3.“Agenda 2030” en 4.“Wereldplan met één Wereldrege-ring” wordt beschreven wat er wereldwijd speelt. Deze informatie wordt niet officieel door de media verteld, maar met een klein beetje zoekwerk via het internet te vinden.

 

Het moet toch iedereen duidelijk zijn dat wij in de herfstjaren van onze democratie zijn beland. Ons Oude Normaal brokkelt af naar een Nieuwe Normaal zonder democratie.

 

Tinus Reitsema, november 2021

1. Complottheorie Algemeen

Het plotseling ontstaan van de Klimaathysterie en de Coronahysterie stemt tot nadenken. Hoe komt het, hoe zit het, wat gebeurt er waarom? Klopt het wel?

 

Er zijn mensen die daar onderzoek naar doen en die tot verrassende bevindingen en ontdekkingen komen. In plaats van naar deze onderzoekers te luisteren en kennis te nemen van hun bevindingen, worden deze onderzoekers uitgelachen, verguist, niet geloofd en weggezet als complotdenkers, nepnieuws verspreiders, idioten en wappies.

 

Er gebeuren dingen in de wereld, die mensen niet weten, ook niet hadden kunnen weten en ook niet willen weten. Gebeurtenissen in de wereld en internationale afspraken worden door de regering en de media bewust verzwegen.

 

Dit geeft een voedingsbodem voor complottheorieën. Hierna worden de complotten, die gesmeed zijn en de gevolgen daarvan beschreven.


Waar of niet waar

Ieder normaal en weldenkend mens zal zich zorgen maken over de huidige deplorabele toestand, waarin onze planeet aarde zich bevindt.

 

Als wij op de huidige voet doorgaan in de wereld, dan stevenen wij af op een totale catastrofe.

 

Grondstoffen worden uitgeput, het inwoneraantal blijft alsmaar groeien, er is nu al in grote delen van de wereld armoede, hongersnood en oorlog. Is er straks nog voldoende voedsel, energie, schoon drinkwater en veiligheid voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen?

 

Het gat tussen de rijken en de armen wordt steeds groter. Geloofsgroepen en etnische groepen radicaliseren met als gevolg oorlogen, terrorisme en racisme. De aarde zucht onder een enorme toenemende vervuiling met milieuproblemen en de natuurrampen.

 

Voorts hebben we te maken met een groeiende groep superrijke mensen en met de opkomst van nieuwe grootmachten als India, China en Rusland met heel andere normen en waarden dan onze Westerse democratieën.

 

Het dierbaarste en mooiste bezit van de mensheid, te weten onze planeet aarde, zijn we met elkaar aan het verwoesten voor de volgende generaties. Als we de uitputting van en de uitwassen op de aarde niet stoppen, brengen we zelfs het voortbestaan van de aarde en de mensheid in gevaar. We moeten naar een Nieuwe Wereld. Maar hoe realiseer je dat?

 

Ook kan men begrijpen, dat we straks niet met al die miljarden mensen op dezelfde manier kunnen leven, zoals we nu in de westerse wereld doen.
Is dit waar of niet waar?
Dit is waar!

Begin van de complottheorie
Hoe kunnen wij het voortbestaan van de planeet aarde waarborgen. Kan dit voort-bestaan gerealiseerd worden op een emotionele en ideologische manier zoals de groene organisaties (Groen Front, Earth First, Green Peace) prediken of uit economische motieven van de rijke elite (Cabal) of uit machtsoverweging (leiders van China, Rusland, Amerika, India, Aziatische landen).

 

Linksom of rechtsom, het wordt hoog tijd voor een totale ommekeer in de hiervoor omschreven desastreuze ontwikkeling. De mens moet massaal anders over zijn/haar leven en dat van anderen gaan denken om onze planeet aarde en de mensheid te redden van de ondergang.  Hoe bereik je dat?

 

Sturende krachten vanuit de VN hebben bedacht, dat je dat alleen kunt bereiken met schokkende gebeurtenissen in de wereld. Dat zou je kunnen bereiken door alle mensen op aarde tegelijkertijd bang te maken en in paniek te brengen door bijzondere en levensbedreigende gebeurtenissen te laten plaatsvinden.

 

Gedacht werd aan bedreiging van de Volksgezond en bedreiging van milieu, mens en dier door Klimaatverandering.

 

Alleen dan zou dit kunnen leiden tot een wereldwijde crisis met als gevolg een fundamentele transformatie van ons toekomst denken en zal men bereid zijn mee te gaan met nieuwe denkbeelden om de wereld drastisch te hervormen. Iedereen zal er dan van doordrongen zijn dat er een Nieuwe Wereld Orde moet komen. Wie moet daarin het voortouw nemen en organiseren?


De meeste kans van slagen zal hebben als de aanzet wordt gegeven en leiding wordt genomen door een wereldomvattende, alom gerespecteerde en betrouwbare organisatie.

 

De Verenigde Naties (VN) is zo’n organisatie. De VN zal de mensheid moeten leiden naar een Nieuwe Wereld Orde.

       

Als leidraad voor de ontwikkeling van een Nieuwe Wereld Orde heeft de VN een plan, genaamd VN-Agenda 2030, opgesteld.

 

Dit plan is gefiatteerd door alle VN leden. Dat zijn nagenoeg alle landen in de wereld. Ook Nederland (Mark Rutte).  

 

De eerste stap in de uitvoering van Agenda 2030 is inmiddels gezet door de VN met het afkondigen van:

 1. 1.Opwarming van de aarde, veroorzaakt door de mens w.o. te hoge CO2 uitstoot. 

 2. 2.Uitroepen van de Pandemie naar aanleiding van het dodelijke Corona-virus.  

 

Deze 2 stappen zijn gezet op basis adviezen van door de VN/WHO aangestuurde wetenschappelijke organisaties.

 

De klimaatverandering, de opwarming van de aarde werd vastge-steld op basis van het IPCC rapport, onder de slogan. “ Help, de aarde vergaat”. Zonder vergaande maatregelen zijn de gevolgen niet te overzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

De Pandemie werd afgekondigd op basis van adviezen van de CDC (Fauci) en vooraanstaande wetenschappers als Drosten, de ontdekker van het Coronavirus met behulp van computermodellen (geen echte bewijzen dus) en Ferguson met zijn Frauduleuze computermodellen met voorspelling van miljoenen doden. Het mortaliteitspercentage (IFR) zou volgens Ferguson 3,4% zijn. Een killervirus dus.

 

          Anthony Fauci                                                      Christian Drosten                                                        Neil Ferguson

 

Door deze twee VN-afkondigingen is een hysterie van angst en paniek ontstaan bij de wereldbevolking, die zijn weerga niet kent. Deel één in de aanloop naar een wereld-hervorming is gelukt, zou je denken.


Echter er zijn wetenschappers en andere deskundigen (andersdenkenden), die de zuiverheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de VN en van deze afkondigen in twijfel trekken.

 

Klopt de theorie van de VN/WHO en de adviseurs van de VN/WHO? Zuiver of niet zuiver? Waar of niet waar?

 

Er is een groep wetenschappelijke onderzoekers, die op basis van door hen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek beweren dat de eerste stap van de VN op weg naar een betere en Nieuwe Wereld, gebaseerd op valse grondslagen.


Zij stellen dat:

 1. 1.De aarde niet uitsluitend opwarmt door uitstoot van CO2 door menselijk toedoen. Het VN-IPCC rapport deugt niet.

  N.B. Op basis van deze onderzoeken heeft de VN-IPCC haar rapport ingetrokken en een nieuw rapport opgesteld, waarin staat dat het onwaarschijnlijk is dat uitsluitend de C02-uitstoot door menselijk toedoen de opwarming van de aarde veroorzaakt. Het IPCC erkent in het nieuwe rapport dat zonneactiviteit een belangrijke factor is in de opwarming van de aarde.
   

 2. 2.Het Coronavirus onterecht door de VN-WHO is aangemerkt als Pandemie, omdat het virus minder dodelijk is dan werd geadviseerd en aangekondigd.

  N.B. Op basis van hun onderzoeken heeft de VN/WHO inmiddels verklaart dat het Coronavirus minder dodelijk was, dan zij aanvankelijk naar buiten hebben gebracht. Het is geen killervirus. De IFR hebben zij aangepast en vastgesteld op 0,15%. Dat betekent dat het Coronavirus niet dodelijk is voor 99,9% van de wereldbevolking die besmet raakt. Ondanks het feit dat de Volksgezondheid helemaal niet in gevaar is, is de Pandemie toch niet ingetrokken. Dat is heel opmerkelijk. Daar klopt wat niet.
   


Op grond van het voorgaande kan men concluderen dat de officiële afkondigingen van de wereldschokkende gebeurtenissen niet gebaseerd waren op deugdelijke weten-schappelijke grondslagen:

Dan is het de vraag of deze afkondigingen eigenlijk wel op legitieme wetenschap-pelijke gronden zijn gedaan. Of zijn er krachten in de wereld, die uit andere overwegingen, zoals macht, hebzucht en geld, bewust aansturen op het ontregelen van de huidige Wereld Orde.

 

Hier begint de aarzeling van de betrouwbaarheid van de gevestigde orde met de VN voorop en daarmee begint de complottheorie.

 

Betrouwbaarheid van de VN

De hele wereldbevolking ziet de VN en aan haar gelieerde organisaties als onaf-hankelijke en betrouwbare organisaties. Wat de VN met toestemming van alle regeringen in de wereld adviseert (beslist of dicteert) zal iedereen in beginsel als goed en betrouwbaar ervaren en zal iedereen ook zondermeer opvolgen.

 

De VN-organisatie is op grond hiervan in feite de enige organisatie op de wereld, die in aanmerking komt om te zorgen voor een fundamentele verandering in de wereldorde en daar dan ook leiding aan kan geven.


Het geeft echter te denken dat de VN grotendeels gefinancierd wordt door “private zeer rijke donateurs”. Maakt de rijke elite de dienst uit? Echter nagenoeg alle landen in de wereld zijn verenigd in de VN. Volgens de statuten beslist de VN en haar gespecia-liseerde organisaties, zoals WHO, UNESCO, Wereldbank, met toestemming van de lidstaten, over essentiële wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen.

Dus officieel maken de leden de dienst uit.

Dit maakt de VN machtig en sterk en het volk willoos.

.

Een Nieuwe Wereld Orde

Is de wereldwijde hysterie door de opwarming van de aarde en de wereldwijde hysterie door Corona-virus een kwestie van toeval of is het aangestuurd met een doel? Zo ja, wie zit daar dan achter en waarom? Het zou dus best kunnen zijn, dat beide gevallen, direct na elkaar, bewust de wereld in gebracht zijn om alle mensen op onze aarde tegelijkertijd angst in te boezemen en aan te praten dat deze land overstijgende problemen niet door individuele landenacties zijn op te lossen.

 

Om onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen een kans te geven om deze rampen te overleven, zullen deze rampen, volgens de brenger van de boodschappen, slechts te bedwingen zijn met een wereldwijde aanpak.

 

Dit kan alleen door het stichten van een Nieuwe Wereld Orde met één Wereldregering. Een nieuwe renaissance, waarin we anders met elkaar, met geld, met economie en in harmonie met de natuur en de aarde omgaan. Een wereld waar genoeg is voor iedereen en waar op ecologische wijze met de aarde wordt omgegaan. Dat is de ideale doelstelling.

 

Er zijn meerdere organisaties in de wereld die het stichten van een Nieuwe Wereld Orde in hun vaandel hebben staan. Allemaal met een andere invalshoek (groen, geld, macht, aanzien).

 

Deze organisaties opereren onder verschillende namen onder een verzamelnaam.

 

De elite clubs willen de komst van een Nieuwe Wereld Orde realiseren door:

 1. a.Wereldwijd angst en paniek zaaien als springplank naar macht en overheersing.  

 2. b.Wereldwijd de gezondheid in de greep krijgen. 

 3. c.Wereldwijd de voeding beheersen. 

 4. d.Wereldwijde digitalisering mens en computers, radio, TV, telefoon, internet. Uitrollen en gebruik van G5 en satellieten. 

 5. e.Wereldwijd de grote problemen als armoede, honger, oorlog benoemen en oplossen. 

 6. f.Wereldwijd minder mensen. Dépopulatie. 

 

Wereldwijde aanpak en samenwerking

Daar heb je een programma van aanpak voor nodig. Geruime tijd is de VN bezig met het ontwikkelen van een nieuwe methode van wereldwijde aanpak en samenwerking. De uitwerking van deze methode en de kans van slagen berust op 2 sporen:

 1. 1.Wereldwijd angst zaaien en paniek aanjagen. Dat is de VN gelukt met:
  a. het verhaal van de klimaatverandering door toedoen van de mens op aarde.
     Basis is het valse VN-rapport, samengesteld door IPPC.
  b. de uitroep van de VN (WHO) van een pandemie, veroorzaakt door het
     Coronavirus, dat geen killervirus bleek te zijn.
   

 2. 2.Programma’s van wereldwijde aanpak ontwikkelen en geaccordeerd krijgen. Ook dat is de VN inmiddels gelukt met:
  a. Klimaatakkoord Parijs. In 2050 de wereld CO2 vrij en opwarming aarde 0.
  b. IGR-gezondheidsprogramma en het Vaccinatieprogramma van Bill Gates.  
  c. Aktieplan GPW 13 ter bevordering van gezondheid, leven en welzijn van
     mensen.  
   

d. Codex Alimentarius, waarin vastgelegd is wat mensen mogen eten en

    drinken een verbod van homeopathische handelingen en middelen (supple-
   menten/vitamines).  Ieder dier dat voor consumptie is bedoeld, moet met
   groeihormonen en antibiotica zijn grootgebracht. Toepassing in Nederland
   o.m. plicht om koeien te voeren met eiwitarm voer. Boeren zeggen dat ze
   daar ziek van worden (slecht voor melk en vlees).
   Huisarts Rob Elens heeft zijn coronapatiënten voor 100% genezen met
   homeopathische middelen, waaronder HCQ. De Inspectie v. Gezondheid
   heeft in overleg met de WHO deze behandelwijze verboden en zelfs Elens
   bedreigd.
e. Agenda 2030 met 17 hoofddoelen (SDG’s) om alle problemen in de wereld
   op te lossen. De agenda moet uiteindelijk gerealiseerd zijn in 2030. Dit plan
   moet leiden tot uitbannen van armoede, ongelijkheid, honger en oorlog.
   Voorts zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs, schoon water, goed sanitair

    en werk voor iedereen. Bescherming van de natuur en duurzaam gebruik van
   de aarde en veiligheid.

 

Wordt de mensheid een droomwereld, alsof het een sprookjesboek betreft, voorge-spiegeld? Wie wil dit niet? Daar wil iedereen toch graag aan meewerken?

 

Alle landen, ook Nederland, hebben deze programma’s ondertekend en deels al vastgelegd in wetten en in uitvoering genomen. De burgerbevolking is onwetend gehouden. Die hebben niet expliciet ingestemd. Dit alles is buiten de democratie om geregeld.

Knap gedaan van de VN en zij, die daar de touwtjes in handen hebben.

 

              Lang leve de Nieuwe Wereld Orde.


Complottheorie  Specifiek

 

QAnon op zoek naar de waarheid

 

QAnon is een vrijheidsbeweging die op 28 oktober 2017 in Amerika is ontstaan en inmiddels naar Europa is overgewaaid. De QAnon beweging heeft miljoenen volgers, die allemaal anoniem zijn. QAnon is afgeleid van Anonymus (anoniem). De QAnon aanhangers noemen zich graag de “kritische denkers” op zoek naar de waarheid.
 

Zij verzetten zich tegen de invloed van de Cabal en Deep State, die de wereld willen veroveren op basis van hun duivelse plannen met gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid. Vervolgens stellen zij de huidige corrupte media aan de kaak, alsmede de corrupte politieke, economische en financiële wereld.

Zij strijden voor zelfbeschikking en democratie. Ze waarschuwen tegen het verlies van zelfbeschikking en democratie en de komst van een kwaadaardige wereldmacht, waartegen de gevestigde orde zich niet verzet.

Tijdens hun zoektocht hebben de QAnon aanhangers allerlei duistere complotten van de Cabal en Deep State ontdekt en de duistere bedoelingen van deze complot-organisaties bloot gelegd.

 

De QAnon beweging heeft een gedachtegoed ontwikkeld met 3 grote doelen, die onder leiding van Donald Trump gerealiseerd moesten worden. Zij hebben Trump uitge-roepen als redder van de wereld. Hij is de Q+, of te wel de grote Messias.

 

Die 3 doelen zijn:


1. “De Storm”. Ervoor zorgen dat duizenden leden van de Deep State gearresteerd
   worden vanwege hun kinderhandel en pedofilie.
Na arrestatie, genaamd “De Storm”
   komt het vermogen van deze rijke elite ter beschikking van de mensheid ten
   behoeve van armoedebestrijding.

2. Op grond van de wetten
Global Economic Security and Recovery Act (GESARA)
   en National Economic Security and Recovery Act (NESARA) moest angst bij de
   bevolking weggehaald worden en de economie gestimuleerd worden met
   duurzame investeringen (“drain the swamp”) en verder moest de welvaart onder de
   wereldbevolking evenredig verdeeld worden.

3. Na de realisering hiervan zou er een nieuwe wereld ontstaan. Deze belofte noemt
    men “The Great Awakening”. Dit is de tegenhanger van de Great Reset van Klaus
    Schwab van het WEF.

  

 

Ook in Nederland werd de QAnon beweging in 2017 geïntroduceerd. De door hen boven water gehaalde “waarheid” werd voor het eerst op de professioneel opgezette website Ella’Ster gepubliceerd. Nadien ontstonden er in Nederland 300 Facebook groepen met 12.000 leden. In 2020 zijn op Twitter circa 40.000 berichten geplaatst.

 

De QAnon bevindingen worden inmiddels verspreid op meerdere websites en sociale media, zoals QAnon Nederland, Factsforum, Doctum Radio en Dutch Patriots.

 

Brengers van QAnon boodschappen in Nederland zijn o.a. Micha Kat, Janet Ossebaard (bekend van graancirkels en Fall Cabal), Jarno Duursma en Lange Frans.

 

Ook in Duitsland en Engeland wordt de QAnon gedachte en bevindingen over “de waarheid” via sociale media naar buiten gebracht.

 

Veel twitter, YouTube en Facebook berichten werden als fakenieuws aangemerkt en verwijderd. De accounts van de verspreiders werden geschrapt. De berichten, ervaringen en verworven kennis van de andersdenkenden over de “waarheid” worden na deze razzia via afgeschermde netwerken en platvormen uitgezonden.

 

Andere vrijheidsbewegingen

Naast QAnon zijn er in Nederland en elders ook andere vrijheidsgroeperingen, die zoeken naar de echte waarheid. Te noemen zijn:


Anti-vax beweging. Strijden tegen corrupte farmaceutische maffia en promoten alternatieven.


Anti-globalisten.
Strijden tegen één Wereldregering en promoten democratie/ zelfbeschikking.


Galactische federaties
. Strijden voor positieve beschavingen en tegen duivelse krachten.

 

Justice Movement. Willen het recht herstellen en volkstribunalen tegen de Cabal.

 

Spirituele groepen. Strijden tegen trans humanistische agenda’s en digitalisering van de mens.


Viruswaarheid.
Strijden tegen de Neppandemie in al haar facetten.


White Hats.
Overheidsambtenaren die heimelijk werken aan de val van de Cabal.

World Trust. Streeft naar herverdeling van het wereldkapitaal van de elite.

 

De waarheidszoekers en een groeiend aantal wetenschappers en deskundigen, die twijfelen en inmiddels inzien dat het veel te ver gaat. Zij proberen de mensen wakker te schudden en hopen op een Great Awakening bij de mensen.

 

Een groeiende groep wordt wakker, geloven niet meer in de propaganda en de leugens en zien in dat er een enge dwingende en controle maatschappij op hen afkomt. Een massale ontwaking kan het plan van de Cabal/WEF nog keren. Iedereen zal een keuze moeten maken tussen vrijheid en waarheid of kiezen voor schijnveiligheid, onderdruk-king en controle.

 

De vrijheidsbewegingen worden door de gevestigde orde met hulp van de corrupte Main-streammedia (msm)verdacht gemaakt en beschuldigd van het verspreiden van complottheorieën.  

Complotorganisaties

De invloedrijke organisaties (overheden en Big-bedrijven) van de rijke wereldelite zijn de aanjagers van de Nieuwe Wereld Orde.

 

Deze rijke wereldelite wordt aangeduid met de term CABAL en Deep State.

Cabal

De Cabal bestaat uit diverse geheime genootschappen. Het zijn elite clubs, waarbij de leden en deelnemers een geheimhoudingseed hebben afgezworen. Geheimhouding is hun kracht. Als de geheimhouding geschonden zou worden, valt het hele kaartenhuis in elkaar en zullen massa-arrestaties plaatsvinden.

De hele top van de wereldmacht is in die genootschappen vertegenwoordigd. Er geldt een hiërarchische machtsstructuur. Met onzichtbare leiders en in de schijnwerpers staande “puppets”.  De Cabal stuurt aan op een Wereldoorlog III.

Niet met vliegtuigen, bommen, tanks en militairen maar ze willen de hele wereld veroveren met hulp van vaccinaties en ziekte, die een deel van de mensen op aarde uitroeit en de blijvers ten prooi laat vallen aan angst, paniek en chaos. De angstige blijvers zullen om hulp en leiding smeken. De Cabal neemt dan de leiding en zij spelen de verlossers.

Tot de Cabal behoren meer dan 25 geheime genootschappen, waaronder Deep State netwerk; Bilderberg groep; Dragon groups, Illuminati met 13 verschillende “politieke facties” (groeperingen); New Age en Lichtwerkers; Covens en Council on Foreign Relations. Voorts hebben we nog de door de Cabal gesponsorde Groene organisaties, ook wel de Groene Maffia genoemd.

De bijeenkomsten van de Cabal staan in het teken van de uitvoering van de wereld-wijde politieke agenda (de VN-Agenda 2030) met als doel het realiseren van de volledige wereldheerschappij in een Nieuwe Wereld. Hun ambitie is een totaalheerschappij te ontwikkelen op basis van een fascistische ideologie.

Hun ideaal, ambitie en doel is één Wereldregering, één monetair systeem, één valuta, één wereldleger en één wereldreligie.

Ze willen dat realiseren door wereldwijd angst, paniek en chaos te zaaien; gezondheid te beheersen met vaccinatieprogramma’s; de voeding in de greep te krijgen met duurzame productiemethoden en gen-toepassingen; digitalisering (ID2020) van alle informatie en de mens, G5 uitrollen en satellieten benutten.

De Westerse samenleving moet met alle mogelijke middelen vernietigd worden. Door aanmoediging van het aanhouden van coronamaatregelen, terwijl er geen noodzaak meer voor is. Het uitrollen van nieuwe klimaatregelen.

Verdeeldheid zaaien door massademonstraties zoals “Black Lives Matter” uit te lokken met sponsoring en organisatie en door het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen (gevaccineerd en ongevaccineerd). Als burgers elkaar in de haren vliegen en binnenlandse oorlogen voeren, kan uit die chaos de Nieuwe Wereld Orde geschapen worden. De mensen zullen  dan smeken om leiding en orde.

Dit alles acht de Cabal nodig om de grote problemen in de wereld op te lossen zoals armoede, ongelijkheid, honger, oorlog en milieuvervuiling en de kwaliteit van het leven op aarde drastisch te verbeteren. Een nobel streven. Daar kan men toch niet op tegen zijn.

De geheime genootschappen van de Cabal vormen inmiddels tezamen de schaduw-regering in de wereld. Deze schaduwregering is de ware machthebber achter de schermen van de officiële regeringen met hun “democratisch” gekozen volksvertegen-woordigers.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen belangrijke politieke figuren (regeringsleiders) en vooraanstaande organisaties opdrachten. Alles onder strikte geheimhouding. Om de door geheime genootschappen opgestelde en vastgestelde agenda uit te voeren, worden de landelijke politici middels manipulatie, omkoping, chantage, bedreiging onder druk gezet.

De Cabal (de rijke wereldelite) is eigenaar en heeft de absolute zeggenschap over de Bigtech (Apple, Facebook, etc.); de nieuwsmedia; reisindustrie; voedingsindustrie; banken; kledingindustrie; farmaceutische industrie; gezondheidsindustrie; onderwijs en zij hebben tevens de overheid en overheidsinstellingen in de greep via het Deep State netwerk.

 

Daarmee zijn zij de baas over alle Centrale Banken en Handelsbanken.

          David Rockefeller 1915-2017        
 

Voorts bezitten zij de investeringsmaatschappij Black Rock, waardoor zij nagenoeg alle grote bedrijven in de wereld bezitten.

Met het bezit van de BIS bank en Black Rock hebben de Rothschilds en Rockefellers, behorende tot de Cabal, de economische en financiële macht over de hele wereld.
 

                      Jacob Rothschild 1936                                  

De werkelijk leiders (Rockefeller en Rothschild) blijven onzichtbaar en laten de uitvoering en de publiciteit over aan “puppets”. Belangrijke “puppets” zijn: Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, de Clintons en de Bush familie.
 
 

         Klaus Schwab                                Bill Gates                             George Soros                            Bill Clinton                       George Bush

Zij zorgen voor zichtbare platformorganisaties in de wereld met een hoge acceptatie-graad van de wereldburgers om hun agenda uit te voeren. De WHO is zo’n platvorm organisatie, openlijk gefinancierd door Bill Gates.

De WHO regeert de wereldgezondheid. Verder hebben we nog de WTO, NAVO, EU en World Economic Forum, waarin ook de Cabal de touwtjes in handen heeft.

Deep State  

De Deep State is een netwerk van invloedrijke personen binnen de overheid en overheidsinstellingen over de hele wereld, waaronder in Amerika CIA en FBI. Dit Deep State netwerk wordt aangestuurd door geheime genootschappen van de Cabal.

Veel infiltranten uit de Deep State (Cabal) bekleden invloedrijke posities in regeringen, grote bedrijven, banken, media en universiteiten. Op basis van infiltratie, corruptie en chantage hebben zij een “inlichtingendienst” opgericht.

Een voorbeeld van hun werkwijze is de inzet van Jeffrey Epstein. Hij had als taak invloedrijke personen te interesseren voor zijn perverse seksistische activiteiten. Dat maakte die invloedrijke personen chantabel. Met zijn arrestatie is niet alleen een eind gekomen aan zijn eigen persoonlijke pedofiele en seksistische activiteiten, maar ook aan zijn Deep State opdracht.

 

Veel beslissers in regeringen, op universiteiten, rechters in de rechtelijke macht, in de wetenschap en in belangrijke maatschappelijke organisaties zijn gevoelig voor corruptie (geldzucht) en chantage (scheve schaats gereden, vaak door seks-misbruik).

 

Op basis van corruptie en chantage en met hulp van de infiltranten kan de Deep State nagenoeg alle grote beslissers voor het bouwen van de Nieuwe Wereld Orde naar hun pijpen laten dansen.

 

De Deep State blijkt een veel koppig monster te zijn, waartoe ook een satanisch netwerk van kinderhandel en pedofielen behoort, bestaande uit vooraanstaande overheidsambtenaren, mediabazen, bankiers (Rothschilds) en Hollywood sterren (Soros). Trump heeft zich sterk gemaakt om deze satanische sekte op te rollen.

Dat is hem tijdens zijn ambtstermijn net niet gelukt. De Deep State heeft alles uit kast gehaald om Trump tijdens de rit buitenspel te zetten (met Russiagate), hetgeen niet is gelukt. Wel hebben zij met alle beschikbare middelen voorkomen dat Trump opnieuw werd benoemd. De Amerikaanse verkiezingen zijn door de Deepstate met hulp van de media waarschijnlijk beïnvloed.

Bilderberggroep of Bilderbergconferentie
Opgericht in 1954 onder meer door Prins Bernard en gezeteld in Leiden. Prins Bernard was van 1954 tot 1976 voorzitter. Huidige voorzitter is Victor Halberstadt, Hoogleraar Economie Universiteit Leiden en lid van de WEF van Klaus Schwab.

Lid word je op uitnodiging en leden bestaan uit invloedrijke personen uit bedrijfs-leven, politiek, wetenschap, media en financiële wereld in de Westerse wereld. De bijeenkomsten (conferenties) zijn strikt besloten en streng geheim. Zij bespreken de problemen in de wereld.

Belangrijke deelnemers waren: George W Bush, Henri Kissinger, David Rockefeller, Jelle Zijlstra, J.P. Balkenende, Wim Kok, Ruud Lubbers, Frits Bolkestein, Joop den Uyl, Hans Wijers, Jaap de Hoop Scheffer, Eelco Brinkman, Willem Duisenberg, Bert Koenders, Hans van Mierlo, Koningin Beatrix, Prins Claus. Op de deelnemerslijst van 2019 stonden: Koning Willem Alexander, Mark Rutte en Sigrid Kaag.

Dragon Groups
Diverse elitegroepen met eigen kleurcodes, bestaande uit personen met aristocratische (adellijke en koninklijke) bloedlijnen.in verschillende werelddelen. Zoals de Chinese Black dragons; de Black dragons groep Bush-Cheyney; de White Dragon Amerikaans-Britse groep o.l.v. de Clintons; de Russische Red dragons.

Illuminati
De Illuminatie is een elitegroep van bloedlijnen die al duizenden jaren aan de macht zijn. Zij denken een superieure vorm van verlichting (Lichtwerkers van New Age) te bezitten en het goddelijke recht hebben om te regeren in een wereldheerschappij. Zij geloven in een heerschappij op basis van genetische afkomst.

Zij opereren in verschillende groeperingen (“politieke” facties zonder r), waaronder de Rockefeller Group, Bill Gates Foundation, Rothschild factie, Tempeliers, Jezuïeten met de Zwarte adel, Nazi’s, Negende cirkel, Koninklijke families en Chinese Elders voor controle op het financiële stelsel in Azië.

Velen facties hebben belevingen met occultisme, symboliek, magie en zelfs pedofilie.

Jezuïeten en zwarte adel

Een belangrijke groep (factie) binnen de Illuminati is de Jezuïetentak (gemeenschap van paters) en de daarmee verbonden Zwarte Adel in Italië. De Zwarte Adel bestaat uit 13 families, waaronder Borgia, Farnese, Orsini en Aldobrandini, pausen en kardinalen, die samen de macht van het Vaticaan (de Rooms Katholieke Kerk) in handen hebben.

De naam zwart duidt op de “dark spiritual origins of the Jezuïts” met de van oudsher duistere spirituele praktijken van de satans, luciferians, reptilians en aliens.  

 

Het Vaticaan is gevestigd in Vatican City. Dat is een soevereine staat, onafhankelijk van Italië.

Een Staat met eigen wetten en regels. In Vatican City zitten de hoogste puppet masters van de Cabal, genaamd
White Pope, Black Pope en Grey Pope.

De Grey Pope is thans Pepe Orsini. Hij wordt beschouwd als de machtigste man en bevelhebber van de wereld.

Afgevaardigden van het Vaticaan (Jezuïetenorde) zijn geïnfiltreerd in alle belangrijke overheidsdiensten (CIA, FBI), grote bedrijven, banken en regeringen. Mark Rutte, Angela Merkel, Macon etc. zijn marionetten, die de bevelen van de Jezuïeten (VN) uitvoeren.

Het Vaticaan (Jezuïetenorde) opereert op de achtergrond en leidt de katholieken naar de Nieuwe Wereld om de wereldproblemen op te lossen. Het is een geheime (esoterische) groep, die in feite is te beschouwen is als een crimineel netwerk en zij hebben ook van oudsher banden met de Nazigroep. Zij financierden ooit Hitler en Lenin. Het is een organisatie van despoten en aanstichter van gruwelijke misbruiken.

Ook hebben de Jezuïeten een eigen Amerikaanse dictatoriaal interne politiemacht, genaamd FEMA, om Westerse ketters en liberalen uit te roeien.

Nazi’s

Een bijzondere groep (factie) onder de koepel van de Illuminati zijn de Nazi’s. Na de Tweede Wereldoorlog zijn prominente Nazileiders en Nazi-wetenschappers via Project Paperclip ondergedoken in de VS en in Zuid-Amerika. In het geheim konden ze hun werkzaamheden voortzetten in de overheidsorganisaties NASA, CIA en NSA en op geheime militaire basis in de Nevadawoestijn (Area 51) voor het ontwikkelen van zgn. Black Projects.

Het Project Paperclip werd gefinancierd en begeleid door de Ridders van Malta, Jezuïeten en Vrijmetselaars. De Ridders van Malta bestaan uit 13.500 vooraanstaande, veelal adellijke katholieke mannen.

Zij zijn gevestigd in 54 landen in de wereld. In Nederland werken zij onder de naam “Orde van Malta”. De Ridders van Malta hebben grote invloed in de Big business en de oorlogsindustrie in de hele wereld.

China als voorbeeld

Net als Vatican City hebben ook City of London, Washington D.C. en VN City State een soevereine positie en daar zitten dus de “hoofdkantoren” van de misdadige families van de Cabal. Ook opereren ze vanuit deze City’s in Aziatische landen.

Hun totalitair systeem is met hulp van “puppets” naar het voorbeeld van China uitgerold.

Negende Cirkel

Ook tot de Illuminati behoort de satanische sekte Negende Cirkel (verblijfplaats van Satan) uit het boek Inferno van Dante. De Negende Cirkel is verweven met de Katholieke kerk en de Zwarte adel. Deze sekte is wereldwijd actief.

Veel toppers uit de samenleving en koningshuizen behoren tot deze sekte.  

New Age en Lichtwerkers
New Age, behorende tot de Illuminatie, is een spirituele beweging met nadruk op alternatieve therapieën en leefwijze, die vaak afkomstig zijn uit het Oosten.

Een afdeling van de New Age zijn de Lichtwerkers, een vrijheidsbeweging, gericht op spirituele ontwaking en bevrijding van de mensheid. Zij strijden tegen het kwaad.  

Covens.
Heksengroepen die de zwarte magie beïnvloeden o.l.v. Koningin Elizabeth.  

Council of Foreign Relations (CFR).
Dit is een Amerikaanse denktank, opgericht in 1921. De CFR is een machtig geheime genootschap en onderdeel van de Cabal. De CFR telt meer dan 5.000 leden, waaronder topzakenmensen, topambtenaren, vooraanstaande wetenschappers en advocaten, maar ook onderwijzers en religieuze leiders.

Verder zijn de CEO’s van de grote mediakanalen (de mainstream media) zoals CNN, Fox en CBS News, NBC, Washington Post, New York Times, BBC, Reuters, NOS, RTL, Telegraaf, Volkskrant, NRC, YouTube, Google e.a. en diverse journalisten lid van de CFR

De mediakanalen worden dus in principe gesponsord en gecontroleerd door de CFR (Cabal). Dit doen zij in samenwerking met de Bilderberggroep en de Trilateral commission.

De Trilateral commission is een privé organisatie, in 1973 opgericht door David Rockefeller, bestaande uit 300 leden uit de top van het bedrijfsleven.


Groene organisaties

De Groene organisaties vormt een specifieke groep, die in belangrijke mate gesponsord wordt door de rijke elite. Er zijn honderden natuur- en milieu organisaties in de hele wereld, die zijn ontstaan als gevolg van de milieuvervuiling op aarde en de angst voor klimaatveranderingen. In Nederland alleen al zijn er een kleine honderd organisaties.
 

Hun doel is Moeder Aarde te redden door alle vormen van vervuiling van de aarde door menselijk toedoen radicaal aan te pakken. Zonder excuus, zonder discussie. Geen woorden, maar daden.

Streven naar een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij schuwen geen radicale acties.

Bekende internationale bewegingen zijn een internationaal netwerk onder de naam Groen Front; voorts Earth Liberation en Earth First (geen compromis bij de verdediging van Moeder Aarde).
 

 Dan hebben wij nog het Animal Liberation Front (ALF) die strijden voor dierenrechten.

Deze bewegingen werken niet volgens een organisatiemodel met bestuur en leden. Het zijn meestal Geheime Cellen zonder leiding, die met codes communiceren. Ze zijn internationaal verbonden via een netwerk van sociale media.

Alleen op lokaal/regionaal niveau kent men elkaar. De vele miljoenen gelijkgestemden zijn via smartphones met behulp van sociale media met één druk op de knop te mobiliseren.

                                                                                                           

Voorts zijn er nog de grote, invloedrijke internationale milieuorganisaties zoals Green Peace, Wereld Natuurfonds en Friends of Earth in de wereld actief voor bescherming van de natuur.

Vragen tot slot

En deze organisaties, netwerken, agenda’s en doelstellingen zouden helemaal niet bestaan?

Is het allemaal een bedenksel van complotdenkers? Dan moeten de complotdenkers en waarheidszoekers wel een hele grote geest met veel fantasie hebben!

 

                                 Toch nog twijfel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agenda 2030

 


Tijdens de VN-vergadering van 25-27 september 2015 te New York heeft de Algemene Vergadering van de VN met de staatshoofden, regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers van de hele wereld de Resolutie 70/1 Transforming our world, genaamd, Agenda 2030   for Sustainable Development, goedgekeurd.

 

 

Namens de volkeren, die wij dienen, hebben wij een historisch besluit genomen over een alomvattende, verreikende en mensgerichte reeks universele en transformerende doelen en subdoelstellingen, vastgelegd in de Agenda 2030.

 

Een betere toekomst voor alle mensen op aarde. Deze agenda belooft dat het “onze wereld zal transformeren tot een betere wereld tegen het jaar 2030”.

 

Dit is  het startsein van Transforming Our World tot een Nieuwe Wereldorde.

 

Daarmee wordt een begin van een geheel nieuw tijdperk ingeluid.

 

Ter geruststelling is “afgesproken” dat alle landen op de één of andere manier hun eigen soevereiniteit zullen behouden. Het is de vraag of dat zal lukken.

 

De lidstaten van de VN (ook Nederland) hebben de volgende verklaring afgelegd:

1. We verbinden ons ertoe onvermoeibaar te werken aan de volledige uitvoering van
   deze Agenda, gereed in het jaar 2030.

2. We erkennen dat het uitroeien van armoede in al zijn vormen en dimensies, met
   inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging is en een absolute
   voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. 

3. We zetten ons in voor het bereiken van duurzame economische, sociale en
   ecologische ontwikkeling op een evenwichtige en geïntegreerde manier. 

4. We zijn vastbesloten om, tussen nu en 2030, wereldwijd:

     - een einde te maken aan armoede en honger en ongelijkheden binnen en tussen
      landen te bestrijden;

     - om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen; om de
      mensenrechten te verdedigen en gendergelijkheid en de empowerment van
      vrouwen en meisjes te bevorderen;
    - om duurzame bescherming van de planeet en haar natuurlijke hulpbronnen te
      verzekeren.
5. We zijn vastberaden om de voorwaarden te creëren voor een duurzame, inclusieve
   en aanhoudende economische groei, gedeelde welvaart en waardig werk voor
   iedereen, waarbij we rekening houden met de verschillende niveaus van nationale
   ontwikkeling en capaciteiten.


6. Nu we met elkaar deze grote gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons
  ertoe om niemand achter te laten.

 

Als we erin slagen al onze ambities van de Agenda 2030 waar te maken, zal het leven van iedereen aanzienlijk worden verbeterd en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan.

 

Hoofddoelen van Agenda 2030

Een Open Werkgroep van de Algemene Vergadering over Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen van de Verenigde Naties heeft gedurende meer dan twee jaar intensieve publieke raadpleging en een dialoog met de burgermaatschappij over de hele wereld gevoerd. In het bijzonder werd de stem van de armsten en de meest kwetsbaren gehoord.