Een wake-up call nr. 2

 

 

 

bestemd voor

 

 

 

 

mensen die nog niet wakker zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe de regering Rutte het volk in slaap sust

Deze notitie is gebaseerd op het artikel van Elze v Hamelen in De andere krant 30/7/22

 

Waarom is een groot deel van de bevolking de weg kwijt

Is het gezond verstand en het kritisch vermogen bij de meeste mensen verdwenen? Waarom volgt het merendeel de door de overheid verkondigde waarheid over corona, oekraïne, klimaat, stikstof, CO2,  zonder zich af te vragen “klopt het wel”? Zullen zij ooit weer wakker worden?

 

Het internationaal opererende instituut Tavistock Institute Human Relations, gefinancierd door Rockefeller Foundation, heeft op grond van oorlogservaringen indoctrinatie (gedrags-beïnvloedende) technieken ontwikkeld. Het doel van deze technieken is om mensen massaal te hersenspoelen door eenzijdige informatie (van overheid en via media) te verstrekken en daarmee angst te zaaien en het denkvermogen en gedrag te beïnvloeden.

 

De aldus verkondigde informatie is dan de officiële waarheid. Kritiek op deze waarheid wordt niet getolereerd. Kritiek wordt belachelijk gemaakt en afgedaan met nepnieuws en complot-denken.

 

Mensen raken daardoor de weg kwijt van “waar en niet waar, terecht en niet terecht” en denken  niet meer zelfstandig en kritisch.

 

Deze uitgekiende propaganda-, communicatietechnieken (indoctrinatietechnieken) brengen mensen door middel van manipulatie en misleiding de sfeer van mind control (een illusie), zoals we dat allemaal kennen van het TV programma Mind Fuck. Het lijkt allemaal onschuldig, maar……

 

Ook hebben mensen een blind geloof in cijfers, wetenschap, analyses, modellen, adviseurs en de daarop gebaseerde overheidsmaatregelen, die zij via de media (krant en TV) voorge-schoteld krijgen. Mensen roepen zelfs om controle en handhaving en accepteren verlies van vrijheid, zonder daarbij massaal in verzet te komen.

 

Door de hersenspoeling denken de mensen niet meer rationeel en zijn zelfs bereid om verregaande offers te brengen en normale menselijke vrijheden op te geven. Zelfs zijn ze bereid elkaar te bedreigen en te “verraden”. Er wordt verdeeldheid gezaaid, waarbij men elkaar als vijand gaat zien en waardoor familiebanden en vriendschappen volledig uit elkaar vallen.

Onze Nederlandse samenleving was ingericht op onderling vertrouwen, maar dat is gewijzigd in controle en sturing. Het geloof in eigen kracht, onafhankelijkheid, nuchterheid, zakelijk-heid, elkaar vertrouwen, saamhorigheid en trouw aan democratie zijn vervaagd. Waar zijn de “Jongens van Stavast” gebleven?

De inzet van indoctrinatie technieken (mind control) in Nederland

Vanaf het eerste begin van de coronacrisis in maart 2020 heeft de overheid massaal ingezet op hersenspoeling en gedragsbeïnvloeding van de burgers. In een memo van het Ministerie van Volksgezondheid van 12 mei 2020 staat dat ingezet moet worden op gedragssturing. Er is nog meer nodig dan nudgen. Nudgen is een gedragspsychologische motivatietechniek (Tavistock technieken) waarbij mensen worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen.

De indoctrinatie-technieken worden opgezet, geleid en uitgevoerd door:

1. Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV).
2. Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC).
3. Behavioural Insights Network (BIN NL)

4. RIVM. Corona Gedragsunit  en Corona Gedragsteam.

 

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband van alle ministeries op het gebied van gedragswetenschappen en is bedoeld voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaring op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

 

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft in 2014 een rapport “Met kennis van gedrag beleid maken uitgebracht”.

 

Sindsdien worden ambtenaren getraind in het toepassen van gedragskennis en steunt BIN NL alle overheidsdepartementen bij de uitvoering van gedragsexperimenten om naleving van overheidsmaatregelen en regelgeving te bevorderen (beïnvloeden). Ook coördineert zij de pers- en publiekscommunicatie.

 

Mensen zijn dom en lui

Het uitgangspunt van de overheid is, dat mensen van nature dom en geestelijk lui zijn en een beperkt kritisch vermogen (verstand en intelligentie) hebben, dan wel hun hersenen en verstandelijke vermogen niet wensen te gebruiken of  geen moeite willen doen om kritisch informatie te wegen om rationele keuzes te maken.

 

Zij willen het liefst blindelings de voorgeschreven regels volgen. Vooral als er bij gezegd dat het goed  voor hen is en het  gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis (hoogleraren, academici en deskundigen). “Die zullen toch wel weten wat goed is” Discussie uitgesloten.  

 

De toepassing van technieken om het denken en het gedrag van mensen te sturen en te manipuleren is gebaseerd op dit gegeven. De toepassing is zo vernuftig dat mensen niet door hebben, dat ze gemanipuleerd worden en worden geprogrammeerd en monddood gemaakt.

De mensen denken een goed gevoel te hebben en hebben niet door dat ze met open ogen in het ravijn vallen.

 

Behavioural Insights Network (BIN NL) en RIVM Gedragsunit

BIN NL  is inmiddels een netwerk met 2.400 gedragsexperts en gedragsprofessionals en stond  aan de basis van de oprichting van het RIVM Corona Gedragsunit in maart 2020 en een Corona Gedragsteam. Deze RIVM  Corona Gedragsunit bestaat uit een adviesraad met diverse expertteams met 60 academici, waaronder 15 hoogleraren. Het doel van deze unit is, “bevordering van de gezondheid van de bevolking”.

 

Het is echter overduidelijk dat de RIVM en haar wetenschappelijke deskundigen niet stuurt op de volksgezondheid maar op gedragsbeïnvloeding. Het gaat om 6 belangrijke thema’s, waarbij manipuleren van het denken en gedrag van de bevolking (gedragsbeïnvloeding) wenselijk is. Corona (testen en vaccinatie), Klimaat (CO2 en stikstof), Digitalisering (geld en paspoort), Onderwijs (methoden), Inclusieve samenleving en Wonen (smart city, mobiliteit).


Dat blijkt ook uit het BIN NL rapport van 2021 “Rijk aan gedragsinzichten”, waarin  mededeling wordt gedaan van de samenwerking tussen diverse overheidsafdelingen om interventies (veranderings- en beïnvloedingstactieken) te ontwikkelen om het gedrag van burgers zodanig te manipuleren dat zij zich aan de voorgeschreven regels houden.

 

Deze tactieken en technieken zijn gericht op het inspelen op emoties als angst, schaamte, trots, schuld, bij de groep willen horen en positief zelfbeeld creëren waardoor autonoom en onbewust gedrag wordt aangewakkerd.

 

De informatie die uitgestort wordt over het volk moet zodanig gepresenteerd worden dat men automatisch de “juiste (gewenste)  keuze” maakt, respectievelijk moet een bevestiging zijn dat men de juiste keuze heeft gemaakt. Het eigen (kritisch) denkvermogen wordt dan uitgeschakeld.

 

De toegepaste indoctrinatie (gedrag beïnvloedende) technieken bij Corona

Het vertrekpunt is eerst angst zaaien. Dat doe je door te spreken over corona killervirus, met beelden van  dode mensen op straat, lijkkisten, massagraven, volle IC’s met mensen aan beademing. en vervolgens. De angst houd je erin  door dagelijks aan te geven het aantal besmettingen, IC bezetting en het aantal coronadoden.

 

Daarna komt men met  maatregelen ter voorkoming van Corona en behoud van gezondheid.

Angst is namelijk de meest effectieve manier om gehoorzaamheid van naleving van de afgekondigde maatregelen af te dwingen. Voorts wordt ingezet op het kweken van het wij-gevoel. “Alleen samen krijgen wij corona onder controle”.

 

Die noodzakelijk geachte maatregelen zijn: het dragen van mondmaskers, houden van afstand, elkaar niet aanraken, handen wassen, testen, lockdown, avondklok, quarantaine, thuisblijven en uiteindelijk als sluitstuk de noodzaak van vaccinatie.  

 

Wij kennen allemaal de TV uitzendingen, waarin Rutte en de Jonge met behulp van de indoctrinatie technieken en manipulatieve slogans de coronamaatregelen aan het volk hebben verkocht en daarmee het volk hebben misleid.

 

Ook laten zij zich daarbij bijstaan door influencers, dat zijn belangrijke personen die mensen op basis van hun status kunnen beïnvloeden. Denk aan van Dissel, Koopmans, Osterhaus, Kuipers en Niesters.

 

De boodschap van Rutte en de Jonge ging als volgt:
1. Nadrukkelijk verwijzen naar adviezen van wetenschappers (RIVM-van Dissel en OMT),
   ondersteund met en hun wetenschappelijke gegevens, analyses en modellen. Doelen stellen.
2. Appèl op het wij gedrag en dreigen. Samen doen. Wij doen het voor de ouderen. Red
   levens. Als je je goed aan de regels houdt help je de samenleving. Als je dat niet doet, kies
   je voor lock downs en het in standhouden van andere maatregelen.

3. Belonen van goed gedrag. Omdat wij samen ons aan de regels hebben gehouden wordt
   mondjesmaat meer vrijheid gegeven. Groepsgrootte groter, lockdown aanpassen,
   quarantaine regels versoepelen, mondkapjesplicht afbouwen. Terug naar normaal.
3. Belonen van voorbeeldgedrag. Met QR-code overal toegang (terras, vakantie).
   N.B. Deze dwingende maatregel is een medische terreurdaad, een psychologisch spelletje.
4. Benadrukken wat de meeste mensen doen. Cijfers over vaccinatiegraad publiceren.
   Onderscheid gevaccineerden en ongevaccineerden. Groepsdiscipline (goed en kwaad).

5. Verhoging van het gemak. Overal teststraten in de buurt, overal vaccinatiepunten en zelfs
   mobiele vaccinatieteams (prikbus) bij scholen.

6. Inspelen op verleiding. Dansen met Jansen en de Jonge zei ook “vaccinatie maakt vrij” en
   een triomf van de medische wetenschap. Een wrange vergelijking met “Arbeit macht frei”

    dat bij de ingang van de vernietigingskampen stond.  Gevolgd door massamoord.

    Inmiddels weet iedereen dat de vaccins niet hebben gedaan wat beloofd werd, namelijk
   geen coronaziekte meer. Er wordt nauwelijks melding gemaakt van de bijwerkingen onder
   gevaccineerden. Ook wordt er  geen link gelegd naar de oversterfte. Je hoort alleen maar
   overleden opeens, plotseling en op onverklaarbare reden.  

7. Effect laten zien van de gemaakte keuzes in gegevens en modellen. Dagelijks aantal
   besmettingen,  IC cijfers van gevaccineerden en ongevaccineerden en Corona-doden.

8. Ongewenst gedrag moeilijk maken. Wil jij de dood van je oma of opa op je geweten
   hebben? Dan moet je afstand houden, elkaar vooral niet aanraken en niet omarmen, niet
   voelen en niet knuffelen en dan moet je je laten vaccineren. Niet gevaccineerden zijn een
   gevaar voor gevaccineerden en wordt je uitgesloten van bepaalde activiteiten. Geen
   toegang. Verdeeldheid wordt gezaaid, men gaat elkaar haten en uitsluiten in de omgang.
9. Mondkapjes dragen. Daarmee wordt de angst voor het killervirus vastgehouden. Het is een
   gehoorzaamheidstest en laat de sociale norm zien. Wie zich aan de regels houdt en wie niet.

10. Noodzaak van vaccinatie wordt dagelijks benadrukt met vaccinatiebeelden op TV.  

 

Conclusie

Volgens de overheid moeten er belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen en vele ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd om het hoofd te bieden aan grote op ons af komende probleemgebieden zoals coronapandemie, klimaatcrisis, uitvoering agenda  2030 en voorbereiding Grote Herstart.  

 

In deze wake-up call (deel 2) is beschreven dat het regeringsbeleid omtrent de hiervoor genoemde probleemgebieden onder Rutte onder de aandacht van het volk is gebracht op basis van slimme technieken voor indoctrinatie, gedragsbeïnvloeding en manipulatie. Hiermee zij mensen via mind control gehersenspoeld.

 

Veel mensen zijn door toepassing van deze technieken bewust in slaap gesust, waardoor gelatenheid troef is geworden.  Dit, terwijl de overheid eigenlijk integriteit, oprechtheid en dienstbaarheid zou moeten uitstralen.

 

De rechtvaardiging voor manipulatie van het volk vind zijn oorsprong in de aanname dat de  burger “maar beperkt rationeel” is, of te wel dom en volgzaam is en dat de burger liever helemaal niet meer zelf nadenkt, maar zich liever laat leiden door de overheid. In de praktijk is gebleken dat het merendeel van de bevolking voldoet aan de beschrijving dom in de zin van geestelijk lui of te weinig verstand en intelligentie. Niet bereid om hun hersens te gebruiken en kritisch te zijn. De voorgeschreven waarheid niet nader willen onderzoeken. Zo’n bevolking is gemakkelijk te manipuleren en te hersenspoelen en volgzaam te maken.

 

Dit beleid heeft geleid tot afgenomen geestelijk denkvermogen bij de meeste mensen.

 

In deel 1 van de Wake-up call is beschreven dat het regeringsbeleid onder leiding van Rutte heeft geleid tot 16 verschillende crisissen en tot 10 andere probleemgebieden. Die niet allemaal zo maar zijn ontstaan maar het gevolg is van bewuste keuzes en aansturingen van beleid.
Niets wijst op fundamentele aanpak van de hierdoor ontstane chaos in onze samenleving. Erger nog het wordt alleen maar erger en zal uiteindelijk voeren tot een climax.

 

Dit beleid heeft geleid tot afgenomen materiële welvaart in onze samenleving.

 

Het moet zo langzamerhand toch duidelijk zijn geworden, dat het veroorzaken van crisissen en de toepassing van indoctrinatietechnieken gebruikt worden voor een groter doel, te weten het realiseren van Agenda 2030 in haar volle omvang dat moet leiden tot de Great Reset naar de Nieuwe Wereld.

 

Vind jij ook dat de overheid gelijk heeft, dat je dom en geestelijk lui bent en te weinig verstand en intelligentie hebt en dat je daardoor in slaap gesust bent. Zo ja, slaap dan lekker verder en blijf slaafs de voorgeschreven werkelijkheid geloven en volgen, totdat je wakker wordt in een Nieuwe Wereld  met “you will own nothing and will be happy” .

 

Door met de neus op de feiten gedrukt te worden, worden er langzaam maar zeker gelukkig steeds meer mensen wakker. Of is het al te laat?

 

Tinus Reitsema, Borger 5 augustus 2022