Een wake-up call

 

 

 

bestemd voor

 

 

 

 

mensen die nog niet wakker zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen van het beleid v/d regeringen olv Rutte

Het wordt inmiddels duidelijk dat het beleid van de regeringen in de afgelopen ruim tien jaar onder leiding van premier Mark Rutte hebben geleid en zullen nog verder leiden tot grote schade aan de bevolking van Nederland. Zowel economisch als mentaal.

 

Wij glijden af naar een financiële, economische en digitale crisis die de inleiding is tot de Grote Herstart naar een Nieuwe Wereld Orde. Rutte is volledig de regie in ons land kwijt. De regie is overgenomen door de WEF. Rutte en vele leidinggevende politici worden geïnstrueerd door de WEF.

 

Daarom strompelen wij van de ene crisis naar de andere crisis. Er is nog geen zicht op herstel van de hieruit voortgevloeide malaise. De volksvertegenwoordiging (2e kamer) zit erbij en kijkt erna. Slechts enkele partijen durven Rutte c.s. daarop aan te spreken. Ook het volk ziet nog steeds stilzwijgend toe.


Er is sprake van dol gedraaide bureaucratie door steeds maar weer te komen met  nieuwe wetten, voorschriften en protocollen, zonder aandacht voor uitvoering en handhaving. Het loopt volledig uit de hand. Wat als het straks echt spannend wordt en escalatie dreigt. Denken wij dat Rutte en zijn regering het volk dan beschermd?

 

Het is inmiddels goed mis met de leefbaarheid en democratie in Nederland. Wij zitten in een negatieve spiraal.

 

De komst van de economische crisis en een daaropvolgende financiële crisis ligt op de loer.

Volgens het kabinet komen de problemen door Corona en de oorlog in Oekraïne. Voorts wijst het kabinet voortdurend met de vinger naar de burgers die te veel schulden maken, zonder dat het kabinet  gericht beleid te ontwikkelt om dit te voorkomen en om het op te lossen. Probleem is dat door de inflatie, prijsstijgingen en achterblijvende loonstijgingen veel huishoudingen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en zich in de  schulden moeten steken. Dit leidt tot maatschappelijke ontwrichting en nog grotere kloof tussen rijk en arm..  

 

Daar ligt zeker pijn. Ook worden de problemen in het MKB volledig onderschat. De MKB is de motor van onze economie, maar is onder zware druk gekomen door de onzinnige Coronamaatregelen. De tijdelijke financiële steun is onvoldoende om de MKB te redden.

 

De grootste pijn en het allergrootste gevaar ligt echter bij de overheid zelf en bij de banken. De overheid smijt met geld. De staatsschuld loopt onverantwoord hoog op. Beheer van en controle op de staatskas is onvoldoende. Voor vele miljarden uitgaven is zelfs geen adequate verantwoording. De banken smijten ook met geld met toestemming en dankzij het wanbeleid van de Europese Centrale Bank. Dat kan ook zolang de rente op nul blijft staan. Geld kost dus niks. Als de rente stijgt zullen banken omvallen en dan is de financiële crisis een feit.

 

Het lijkt er niet op dat het kabinet onder aanvoering van Rutte van plan is om de problemen in Nederland fundamenteel aan te pakken en alle crisissen die er zijn op te lossen.

Nee. Het is een beleid van “laat de boel de boel”. De wal keert het schip vanzelf. Maar dan is er wel chaos en paniek met alle nare gevolgen van dien. Volksopstand of Grote Herstart.

 

Is het toeval dat chaos en paniek past in het beleid van de WEF om te komen tot een Grote Herstart, Build Back Beter en een Nieuwe Wereld Orde. Is de kabinetsploeg door de WEF geselecteerd om dit beleid uit te voeren? Het lijkt erop van wel.  

 

De crisissen en soevereiniteitsproblemen in Nederland op een rij:  

 1.
Coronacrisis. De opgelegde maatregelen en de gevolgen daarvan zijn overbodig en
     gebleken desastreus. Covid-19 bleek geen killervirus te zijn. De vaccins hebben niet
     geholpen en veroorzaken waarschijnlijk op de langere termijn grote gezondheidsschade.
     De economie is zwaar beschadigd. De tijdelijke steun aan het MKB is onvoldoende.

  2. Klimaatcrisis. De maatregelen om de klimaatdoelen te halen zijn desastreus.
     Klimaatstijging door menselijk toedoen is twijfelachtig. CO2 uitstoot is niet schadelijk.
     Stikstofcrisis is door ambtenaren en milieubeweging bedacht.  
 3.
Woningcrisis. Er zijn onvoldoende woningen. Wettelijke maatregelen belemmeren de
     bouw. Er moet grond vrijkomen om een miljoen woningen voor asielzoekers te bouwen.
     Daar is boerenland voor nodig. Gemeenten worden gedwongen asielzoekers te huisvesten.
 4.
Koopkrachtcrisis. Hoge inflatie, stijgende prijzen. Minima komen in grote problemen.
     Kabinet strooit met miljarden voor klimaat/milieu/stikstof en laat minima in de kou staan.
     Plannen voor lastenverlichting blijven in de ijskast of leiden tot bureaucratisch geneuzel
     zoals verlaging Btw op groente en fruit blijft uit omdat er geen definitie is wat groente en
     fruit is. Te gek voor woorden. Bestuurlijke onwil. En de regering roept dat Corona en de
     oorlog in Oekraïne de schuldigen zijn. Ze beseffen niet dat ze zelf schuldig zijn. Ze willen
     noodwetten om zonder inspraak van het parlement dictatoriale maatregelen te nemen.

  5. Stikstofcrisis, mestcrisis en boerencrisis. De agrarische sector loopt vast. Boeren moeten
     verdwijnen. Onduidelijke normen. Boerenland moet vrijkomen voor woningbouw. Het
     Agrarisch beleid deugt van geen kant. Er is zelfs sprake van volksverlakkerij en de

       regering wijst met een beschuldigende vinger naar Brussel. Dat de voedselvoorziening
      in gevaar komt, wordt weggewuifd.
      Er is een
voedselcrisis op komst, veroorzaakt door stikstofcrisis met inkrimping
      agrarische sector en veroozaakt door een
inflatiecrisis waardoor voedsel “onbetaalbaar”
      wordt en door de uitwerking van
Agenda 2030 punt 3, die getekend is door de regering
      Rutte. Alle voedsel moet voldoen aan de
Codex Alimentarius. Daarin staat dat het
      verplicht wordt voedsel te eten dat “behandeld “is, onder meer genetisch gemanipuleerd
      voedsel.

  6. Asielcrisis. Asiel beleid is een catastrofe. Geen regie over instroom. Veel te veel,

      stroperige bureaucratie, opvangproblemen, woningnood, inburgering en het kost veel
     geld. Asielopnamedwang voor Gemeentes en mogelijk burgers met inwoonruimte.
     In N.O. polder moet een nieuw asielzoekers opvangcentrum gebouwd worden. De
     bevolking is tegen. Het asielbeleid is failliet.
 7.
Energiecrisis. Geen Groningsgas meer, iedereen van gas af, sluiting kolencentrales, bio-
     massa centrales ongewenst, kerncentrales ongewenst. Energie tekorten, mede als gevolg
     van de reactie van Poetin (gaskraan dicht) op de sancties tegen hem, liggen op de loer.

  8. Aardgascrisis in Groningen. Nog steeds geen adequate maatregelen tegen ontstane
     schade en schadevergoedingen. Op basis van de noodwetten kan straks weer naar
     hartenlust opnieuw aardgas in Groningen gewonnen worden.
 9.
Democratiecrisis. De regering stuurt steeds meer aan op gehoorzaamheidspolitiek en
     inperking van de grondrechten. Daarvoor zijn noodwetten tot stand gebracht om de

      burgers in de greep te houden. Het wordt tijd voor een Referendumsysteem om het
     democratieniveau een positieve impuls te geven. Het demonstratierecht wordt
     gefrustreerd. Harde aanpak van politie. Het wachten is op een echte volksopstand.
     Nederland is niet meer soeverein. De regering loopt aan de leiband van Europa en WEF.

10. Kabinetscrisis. Kabinet Rutte 3 is gevallen. Toch kwam er een nieuw kabinet Rutte 4.
     Inmiddels ruzie binnen regeringspartijen VVD en CDA. Het kabinet heeft een eerste
     motie van wantrouwen overleeft. Rutte zit nog steeds in het torentje. Hoe lang nog?
     Carolien v/d Plas steelt de show in politiek Den Haag. Kritische geluiden worden niet
     getolereerd. De kamer is ingeslapen op een paar partijen na.

      Van een nieuwe bestuurscultuur is geen sprake. De ministers hebben geen of onvoldoende
      kennis van zaken omtrent hun portefeuille. Er ligt een zweem van onduidelijkheid over de
      keuze van de bewindspersonen. Welke criteria hebben gegolden bij de keuze?    

11. Gezondheidscrisis. De gezondheidszorg is vastgelopen. In alle sectoren personeelstekort.

      Onvoldoende capaciteit. Huisartsen tekort. Grote inhaalzorg nodig. Knellende bepalingen
     inmiddels opgenomen in de Wet op Gezondheidszorg. Nieuwe definitie A ziekte. Verbod
     op levensreddende medicijnen tegen corona (HCQ en Ivermectine), opnameplicht van
     “psychisch gestoorden”. Regels die duiden op vaccinatie- en testdwang. Voorts staat de
     gezondheidszorg onder druk van de
Codex Alimentarius (Agenda 2030, punt 3 getekend
     door de Regering Rutte), waarin is vastgelegd dat biologische/homeopathische
     supplementen, alsmede homeopatische behandelwijzen en natuur geneeswijzen verboden
     zijn of worden. Dus verbod op wat de natuur ons biedt voor gezondheidsbehandeling.

12. Onderwijscrisis. Onvoldoende leerkrachten, nieuwe lesmateriaal en methoden met hoog
      indoctrinatie gehalte. Alternatieve scholen rijzen als paddenstoelen uit de grond.
13.
Vervoerscrisis. Schiphol is voor velen een hel geworden. Lange wachttijden, geschrapte
     vluchten, onvindbare bagage. Reizen per vliegtuig staat onder druk door falend beleid. Te
     weinig personeel, slechte leiding. Knellende milieu (stikstof, CO2, geluid) eisen. Niet

      meer vliegen en de mensen worden uit de auto gejaagd, terwijl er spanningen zijn bij het
     openbaar vervoer (bus en trein). Ook hier wordt gewezen naar personeelstekort.

14. Personeelscrisis. In het hele land wordt melding gemaakt van een groot tekort aan
     arbeidskrachten. Vele bedrijven en instanties werken op halve kracht of gaan zelfs failliet.
     Wat doet de regering? Plannen om Noord Afrikanen en Franse jeugd in te zetten.
     Belachelijk. Arbeid moet aantrekkelijk worden door een goede beloning en moet geld in
     het laadje brengen. De hele uitkerings-, toeslagen- en  beloningsstructuur is volledig uit de
      hand gelopen en moet op de schop.
15.
Overheids-, ambtenarencrisis.
     - De
belastingdienst functioneert niet. Toeslagenaffaire met dramatische financiële en  
       geestelijk gevolgen voor de gedupeerden. Reparatie laat op zich wachten net als bij de
       
Onterecht geheven spaartaks. Om dit recht te trekken kost miljarden. Gedupeerden
       wachten al jaren op terugbetaling.

      - Groningse aardbevingsschade. Wordt voortdurend op de lange baan geschoven. De
        gedupeerden wachten al vele jaren op oplossingen.
     - Ten onrechte
uithuisplaatsing van kinderen, waarbij levens van kinderen en
        ouders verwoest zijn. Ook zijn er nog 1.100 kinderen zoek. Er komen maar geen
        adequate oplossingen.
      - Ook de
jeugdzorg is een tikkende tijdbom. Hele gezinnen en vele kinderen in nood
        worden door wanbeleid op het Ministerie niet of niet adequaat geholpen. De wettelijke
        normen worden onvoldoende  nageleefd.
      - En dan hebben wij nog de
kinderopvang die helemaal in de malaise zit. Te weinig
        accommodatie, personeelstekort, steeds meer kinderaanbod, verstikkende en onnodige
        regelgeving en toeslagen voor opvang rijzen de pan uit.
      -
Defensiekracht  is onder de maat en toch wapens aan Oekraïne weggeven.
      -
Justitie is overbelast. Honderden aangiftes worden in verband met personeelstekort
        geseponeerd. Geen antwoord op stijgende criminaliteit. Twijfel over onafhankelijkheid
        van de  rechtelijke macht.  

       - Functioneren van het politiekorps staat ter discussie. Onrust onder personeel, tekort
        aan blauw op straat. Overdreven harde acties tegen demonstranten

 16. Mediacrisis. Het is overduidelijk dat de media aangestuurd wordt om alleen de
      officiële, gedicteerde waarheid te vermelden. Vrije nieuwsgaring en gedegen onderzoek
      door journalisten en onafhankelijk berichtgeving is verleden tijd. Fact-checken is een
      commerciële bestseller geworden en daardoor  onbetrouwbaar.  
17.
Schandalen, grensoverschrijdend gedrag, corruptie, leugens en wanbeleid bij de  
      overheid en in de samenleving tasten steeds meer de kwaliteit en betrouwbaarheid van en
      in het dagelijks leven aan. Het ettert maar door.

 18. Het gezond verstand is bij veel mensen verdwenen door mind control programmering
      van de media. Gelatenheid in de bevolking is troef geworden. Kritiek wordt niet
      getolereerd.

19. Cultuur. Veel onvrede en discussie. Sorry voor slavernijverleden, Discussie Zwarte Piet,
     Promoting Black Lives Better, Sorry voor Indiëverleden en Srebrenica verleden.
     Overdreven aandacht voor de agenda van lhbq, gay-pride en alternatieve leefwijzen.
     Andere culturen krijgen steeds meer ruimte. Normen en waarden krijgen onder het nieuwe
     normaal een nieuwe betekenis.

20. Overdreven duurzaamheidsbeleid. Windmolens, zonnepanelen. Effecten hiervan op

      Gezondheid, milieu en natuur zijn onbekend. Gezondheidsklachten worden niet serieus
     genomen. Spanning in de bevolking. Voorts kreten uit de overheid als van gas af, geen
     kernenergie, geen kolencentrales, wel biomassa, waterpompen, stikstof- , pfas-, mest-
     problemen, schadelijke CO2 uitstoot, etc. Mensen raken in de war en in paniek.
21.
Uitrol 5-G netwerk. Effecten op volksgezondheid nog onvoldoende bekend. Er ontstaan
     zorgen bij steeds meer mensen. 5-G wordt planmatig en gedoseerd uitgerold. De gezond-
     heidsklachten worden gerubriceerd en op basis daarvan wordt de dosering aangepast. De
     mens wordt gebruikt als proefkonijn. Net als bij de vaccinaties.

22. Groene maffia. Nederland komt in de greep van de derde macht milieu en groene sector,
     de rechtelijke macht, rijke elite.
     Zo maar zijn er 160 natura 2000 gebieden aangewezen. Hek erom heen, grote grazers en
     schapen erin en hoera nieuwe natuur. Nu zit je met de gebakken peren.
     Natuurontwikkeling, natuurbeheer en schadebestrijding is in verkeerde handen. Het is
     los zand. Wensdenken overheerst en leidt tot verloedering van natuur en landschap.
     Bekend voorbeeld is Oostvaardersplassenproject dat compleet is mislukt.  

23. Steun aan Oekraïne, zowel wapenleveranties als financiële steun en vooral de sancties
     leiden tot  financiële en economische achteruitgang. Inflatie en energietekorten. Rutte
     roept “de  oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog”. Dit is een oorlogsverklaring, waarmee
     Rutte de wet schendt. Wij moeten de Oekraïners helpen met de wederopbouw.  De
     burgers worden de dupe van “onze oorlogvoering”.  

24. Afspraken in VN, WHO, WEF, EU zijn getekend zonder voldoende de impact en de
     gevolgen met de bevolking te communiceren. Denk aan o.m. Agenda 2030 en het
     Klimaatakkoord van Parijs en de gevolgen daarvan.

25. Informatiecrisis en digitaliseringscrisis. De voortschrijdende ontwikkeling in de

      informatietechnologie kent geen grenzen meer. Een gevaarlijke en zorgelijke
     ontwikkeling. Alle informatie is “in the air” en wordt op basis van de nieuwste technieken
     naar believen eruit gevist. I-pad, laptop, smartphone, wifi, internet, sociale media
     (Facebook, Twitter, Instagram), gratis info via google, wikipedea, voorts gps, whats app,
     marktplaats, ebay, uber, air bnb. Dit alles staat met behulp van slimme data technieken ter
     beschikking van de gebruikers van datacentre’s en quantumcomputers (rijke elite,
     bankers, politici, big business) kunnen alle mensen “gevolgd” worden en aangestuurd
     worden.


     Volgens
Agenda 2030 punt 17 moeten alle mensen een  Digitale Identiteit (project
     ID2020
) hebben met daaraan gekoppeld een QR-code en Digitaal paspoort.
     De nieuwste ontwikkeling is de kunstmatige intelligentie
(Artificial Intelligence AI) om
     slimme robots te maken en door inbreng van implantaten de mens te digitaliseren.  

      Op stapel staat het plan van  digitalisering van geld, waarbij het contant geld circuit
     verdwijnt en vervangen wordt door een digitale “munt”. Voorts staat er een digitaal
     “paspoort” met heel veel persoonlijke informatie in de steigers. Langzaam maar zeker
     raken de mensen hun privacy en zelfstandigheid kwijt en worden slaaf in eigen land.

26. Uit onvrede groeit de groep andersdenkenden, die nog steeds wappies/snappies genoemd
     worden. Zij bouwen  her en der
parallelle samenlevingen op om te ontsnappen aan het
     nieuwe normaal van de Nieuwe Wereldorde.

 

Conclusie

Uit de voorgaande opsomming van crisissen en probleemgebieden blijkt, dat Nederland zich in een ernstige crisistoestand bevindt. Al deze crisissen en probleemgebieden staan niet op zichzelf en zijn niet zo maar ontstaan.

 

Het beleid van de regeringen in de afgelopen 10 jaar onder leiding van Rutte heeft geleid tot een onvoorstelbaar grote bestuurlijke chaos in ons land, waar het volk de dupe van is. Dat beleid is bewust  gecreëerd in deze laatste 10 jaar. Je kunt dat wanbeleid noemen.

Onze democratische rechtstaat wordt ondermijnt en kalft langzaam, maar zeker af. Niets wijst er op dat er door de regering gewerkt wordt aan een grondige, fundamentele aanpak om de problemen, die inmiddels structureel zijn geworden, op te lossen.

 

Al deze  problemen hebben een gemeenschappelijk einddoel, Ze leiden tot toenemende kosten en dus toenemende armoede. Deze problemen kunnen volgens de regering uitsluitend “opgelost” worden met speciale (nood)wetten. Het volk moet wel beseffen dat toepassing van noodwetten inlevering van rechten en vrijheden van de burgers tot gevolg zal hebben. En zal uiteindelijk leiden tot chaos en paniek onder de bevolking.

 

Als je hier goed over nadenkt, dan lijkt het er op, dat onze regering werkt met een dubbele agenda en dat er bewust aangestuurd wordt op het aanhouden en zelfs het versterken van deze chaotische situatie, totdat de bom barst. De regering handelt niet in het belang van het land en de burgers. Je vraagt je af wat het doel van de overheid in het nieuwe normaal is. Meehelpen op de aansturing van een Grote Herstart, dat moet eindigen in een Nieuwe Wereld Orde?

 

Het grootste deel van het volk staat erbij, kijkt er naar of kijkt weg. Tenzij zij het besef ontwikkelen dat “er ergens iets niet klopt” en dan nog net op tijd wakker worden. Dan kan  het volk de bom laten barsten. Dan zorgt het volk en niet de leiders voor een Grote Herstart naar een Nieuw Nederland.

Of blijft het volk slapen totdat ze wakker worden in een Nieuw Wereld Orde, waarin voor hen “You will own nothing en will be happy” van toepassing zal zijn.


Tinus Reitsema, Borger, 12 juli 2022