Skip to content

17 DOD’s (duurzame ontwikkelings doelen)

Achtergrond

Het WEF (World Economic Forum) heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd.

Volledig gesteund door de Europese Unie (EU) -en daarmee ook door de Nederlandse regering- worden deze 17 duurzame doelen nagestreefd.

Wat betekenen deze doelen?Hoe zou iemand iets op die doelen tegen kunnen hebben?

Hieronder worden de 17 doelen uitgelegd

 1. No poverty – geen armoede

Dit klinkt heel mooi, maar er is reeds genoeg van alles in de wereld om dit om te zetten in werkelijkheid.

Wat is het plan? In het kort komt dit neer op een basisinkomen voor iedereen.

Wat is het mogelijk gevolg? Iedereen wordt afhankelijk van de gever (overheid), die dan ook het basisinkomen afhankelijk zou kunnen maken van gewenst gedrag.

 1. Zero hunger – geen honger

Ook hier geldt: er is reeds genoeg op de aarde om iedereen te kunnen voeden; helaas is het voedsel oneerlijk verdeeld met overschotten (en veel verspilling) in de westerse wereld en tekorten in o.a. Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen.

Wat is het plan?  Voedselproductie in handen geven van mondiale spelers (bijvoorbeeld Monsanto) en kleine regionale producenten uit de markt drukken.

Wat is het mogelijk gevolg? De grote producenten kunnen dan (zonder verdere controle!)  o.a. genetisch gemanipuleerd voedsel op de markt brengen, eventueel met toegevoegde supplementen, zonder dat de consument daarin een keuze heeft of zelfs weet wat er in de voeding zit.

 1. Good health and wellbeing – goede gezondheid en welzijn

Wat is het plan?  Vanuit een centrale (wereld-)overheid bepalen wat gezond is en wat niet gezond is.

Wat is het mogelijk gevolg? Er wordt slechts één doctrine gevolgd (namelijk de westerse geneeskunst, die zeer georiënteerd is op symptoombestrijding met chemische middelen) terwijl oosterse geneeswijzen en homeopathie etc. verboden zouden kunnen worden.

Wereldwijde invoering van dit doel zou kunnen leiden tot eventuele verplichte inname van ‘medicijnen’ of tot verplichte ‘vaccinaties’.

(in sept ’22 werd bekend dat docenten in Australië gekort werden op hun salaris als zij zich niet lieten injecteren met het corona “vaccin”)

 1. Quality education – kwaliteits onderwijs

Velen van ons hebben een mening over het onderwijs, met een algemene teneur van achteruitgang: “Vroeger was het beter”.

Wat is het plan? Onderwijs aan alle kinderen in de wereld om analfabetisme e.d. te voorkomen

Wat is het mogelijk gevolg? Het gevaar bestaat dat informatie verwordt tot indoctrinatie: De (wereld)regering beheerst de inhoud van de onderwezen stof, zoals we dat nu al zien in Nederland, waar het ministerie van onderwijs een enorme sturing geeft t,a,v,  allerlei angsten voor klimaat, ziektes maar ook  bijvoorbeeld het ‘nieuwe genderdenken’. Er zijn al onderwijsmaterialen in omloop waarin peuters gestimuleerd worden om hun “sexuele ik” te ontdekken.

 1. Gender equality – gender gelijkheid

Dit klinkt als gelijkheid tussen man en vrouw, iets waar de meesten van ons natuurlijk achter staan, met erkenning van bepaalde verschillen in kwaliteiten als gevolg van verschil in geslacht.

Wat is het plan? Naast echte gendergelijkheid wordt enorm veel aandacht gegeven aan de (zeer kleine) minderheid van mensen die zich anders voelen: de LBTHQ-lobby

Wat is het mogelijke gevolg? Het idee wordt gecreëerd dat er heel veel mensen zijn die een “gender-identiteits-probleem” hebben. Die mensen worden aangemoedigd om daar iet mee (of:  aan) te doen of te laten doen. Dit ondermijnt het klassieke gezin en daarmee de samenleving.

zie ook onder gezondheid:  LGBTIQA+

 1. Clean water and sanitation – schoon water en sanitaire voorzieningen

Wat is het plan? Water- en sanitaire voorzieningen onder wereld-controle te brengen

Wat is het mogelijke gevolg? Als watervoorziening niet meer in lokale handen is, ligt uitbuiting en/of extreme prijsvorming op de loer (zie excessen in VS). Daarnaast kan de mondiale waterbeheerder ook besluiten stoffen aan het water toe te voegen, waarover de consument geen controle heeft (zie doelen 2 en 3).

 1. Affordable and clean energy – betaalbare en schone energie

Wat is het plan? De hernieuwbare energie zorgt voor overdracht van consumentenkapitaal (direct of via belasting) naar winst voor grote bedrijven; de betaalbaarheid kan worden geregeld via het basisinkomen.

Wat is het mogelijke gevolg? De consument wordt financieel leeggezogen en vervolgens afhankelijk gemaakt van de overheid. De overheid kan de levering van energie beperken bij “ongewenst gedrag”.

 1. Decent work and economic growth – behoorlijk werk en economische groei

Als we onze wereld leefbaar willen houden is eigenlijk economische krimp nodig: minder consumentisme en een lagere productie van wegwerp- en andere onnodige producten. Maar de meesten van ons zijn opgegroeid in termen van ‘groei’, dus dat wordt hier bevestigd als nodig.

Wat is het plan? Samen met het basisinkomen komt er een verplichting om een (aangeboden)  baan te accepteren. Dit heeft veel weg van het communisme van weleer. Van die economische groei zullen alleen de grootbedrijven profiteren.

Wat is het mogelijke gevolg? Inperking van vrijheden op gebied van werk (en wonen!) en  onderwerping aan de grootmacht.

 1. Industry, Innovation and infrastructure – industrie, vernieuwing en infra-structuur

Wat is het plan? Schaalvergroting en industrialisatie op elk gebied, bijvoorbeeld landbouw. Met infrastructuur wordt voornamelijk digitale infrastructuur bedoeld

Wat is het mogelijk gevolg? MKB en boeren zullen verdwijnen, waardoor grotere afhankelijkheid van oncontroleerbare mondiale bedrijven zal ontstaan.

De digitale infrastructuur zal resulteren in individuele volgsystemen, camera’s, gedragsregistratie enzovoorts (vergelijkbaar met wat er nu al in delen van China gebeurt)

 1. Reduced inequalities – verminderde ongelijkheid

Wat is het plan? Door o.a. invoering van een basisinkomen iedereen ‘gelijker’ maken.

Wat is het mogelijke gevolg? De ‘race naar de bodem’ – uiteindelijk zal iedereen arm worden.

 1. Sustainable cities and communities – duurzame steden en gemeenschappen

Wat is het plan? verduurzaming gebaseerd op klimaatangst.

Wat is het mogelijk gevolg? Overheveling van geld van burgers naar grote bedrijven, met algemene verarming als gevolg.

 1. Responsible consumption and production – verantwoorde consumptie en productie

Wat is het plan? Balans brengen tussen productie en consumptie, overproductie en overconsumptie tegengaan.

Wat is het gevolg? Mondiale controle over consumptie (“Big Brother”) bepaalt wat jij kan kopen; mondiale controle over productie beheerst de productieketen. (zie doel 2).

 1. Climate action

Er wordt ons al jaren en dagelijks een klimaatangst en -schuldgevoel aangepraat.

Het klimaat verandert (misschien), zoals het klimaat dat al miljoenen jaren heeft gedaan. Waar we écht wat aan zouden moeten doen is vervuiling van lucht, water en grond…maar daar hoor je niemand over.

Wat is het plan? Door middel van angst energietransitie doorvoeren, betaald door de burger met als winnaars het grootbedrijf

Wat is het mogelijke gevolg? De doelen worden niet gehaald (beloofd!) en de burger heeft dus onvoldoende zijn best gedaan en zal dus nog meer geld/tijd/vrijheden moeten inleveren om de klimaatdoelen alsnog of hij moet geld/tijd/vrijheden inleveren, gewoon als straf

 1. Life below water – leven onder water

Wat is het plan? Mondiale controle over de wereldzeeën

Wat is het mogelijke gevolg? Verdere uitbuiting van alles wat er in de zee bevindt: dieren, grondstoffen etc.

 1. Life on land – leven op land

Wat is het plan? Mondiale controle over (bruikbaar) land en de grondstoffen in de bodem.

Wat is het mogelijke gevolg? Verdere onteigening van kleine grondbezitters, met name boeren. (zie ook doel 2)

 1. Peace, justice and strong institutions – vrede, gerechtigheid en sterke instanties

Wat is het plan?  Een centraal mondiaal regeringssysteem met verbonden (!) rechterlijke – en andere instanties

Wat is het mogelijke gevolg? rechterlijke willekeur, intimidatie, uitrangeren en straffen van “ongehoorzamen”.

 1. Partnerships for the goals – partnerschappen voor de doelen

Wat is het plan? Samenwerking tussen grote machten en grote bedrijven om de doelen te bereiken.

Wat is het mogelijke gevolg? Machtsmonopolie en belangenverstrengeling waar de grootmacht opdrachten, vergunning e.d. verstrekt aan de welgevallige grootbedrijven, waardoor kleinschaligheid, lokaliteit en gezonde concurrentie geheel in de verdrukking komen.

Roelant