Skip to content

 

 

Waarom zou ik op 15 maart gaan stemmen?

Het korte antwoord: het is belangrijk voor onze toekomst. Dus ook die van u!

Dit artikel is geen stemadvies, maar is geschreven om u te helpen begrijpen welke consequentie uw stem (of geen stem) heeft.

Op 15 maart a.s. zijn er verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen.
Het zijn twee aparte stemmingen die beide op dezelfde dag plaats vinden.

In dit artikel ga ik het niet hebben over de waterschapsverkiezingen (hoe belangrijk die ook zijn) maar over die van de provinciale staten. Wat veel mensen blijkbaar niet weten, is dat de gekozen leden van de provinciale staten op hun beurt de leden van de eerste kamer kiezen.

De eerste kamer is de laatste controle bij invoer van nieuwe wetten.

Dit is wat de rijksoverheid er zelf over zegt:

Provinciale Staten
Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.
Commissies Provinciale Staten
Provinciale Staten stellen commissies met elk een eigen beleidsterrein in, zoals ruimtelijke ordening en wonen.


Aantal leden Provinciale Staten


Hoe meer inwoners een provincie heeft, des te meer Statenleden een provincie heeft. De provincie Zeeland heeft het minste aantal Statenleden (39). De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal (55).
Provinciale Staten kiest Eerste Kamerleden
Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van de nieuwe Statenleden.
Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.


Taken Provinciale Staten


De leden van Provinciale Staten (statenleden) hebben een aantal belangrijke taken:
-De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie.
Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de
Gedeputeerde Staten
-Ze kiezen de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.
Verschillende partijen gaan in de Provinciale Staten samenwerken. Net zoals na Tweede Kamerverkiezing wordt daarna een bestuur gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Een provincie kan minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden tellen.
De voorzitter van het college is de commissaris van de Koning.
-Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden
en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven.
-Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer.
-Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer


De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezing voor de Eerste Kamer vindt plaats op 30 mei 2023. De leden van de Provinciale Staten kiezen dan de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is belangrijk bij de totstandkoming van wetten. Zo kan zij een wet afkeuren die eerder door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Taken provincie

In Nederland zijn er 12 provincies. De provincie is een bestuurslaag tussen het Rijk en gemeenten. De provincie heeft verschillende taken:
-Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe
de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen.
-Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving
-Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie
-Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie
-Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen
-Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen
-Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven en voor meer werkgelegenheid
-Toezicht op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke begrotingen goedkeuren


Er is nog veel meer over te vertellen, maar voor het doel van dit artikel is dit voldoende.
Na het lezen van bovenstaand begrijpt u het belang van deze verkiezingen van de provinciale staten.

De praktijk van de laatste jaren heeft laten zien dat de eerste kamer de voorstellen (lees: wetsvoorstellen) van het kabinet (bijna) altijd goedkeurt.
Dit komt doordat in de eerste kamer een zware vertegenwoordiging zit van dezelfde partijen als in de tweede kamer (en de regeringspartijleden in de tweede kamer stemmen vrijwel altijd mee met het kabinet!) zodat de plannen van het kabinet (de regering) doorgaans worden goedgekeurd.

In plaats van een onafhankelijke controle uit te voeren op de voorstellen van het kabinet stemmen de regeringspartijleden van zowel Eerste als Tweede kamer vrijwel altijd in met de plannen het kabinet.
Hierdoor is er de laatste 10+ jaar de onafhankelijke controle in ons democratisch systeem zwaar onder druk komen te staan.
Met het uitbrengen van uw stem in de verkiezingen van de Provinciale Staten heeft u (indirecte) invloed op wat er in de komende jaren aan wetten goedgekeurd zal gaan worden.

Wat staat er dan op het spel in de komende jaren?
-Digitale Europese ID (alle bestanden worden aan elkaar gekoppeld)
-Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) kan bindend advies over maatregelen geven
-Invoering digitale euro (elke cent te volgen)
-CO2 tax en andere zinloze milieuwetten
-Stikstofwetgeving, die vele boeren en velen in de middenstand hun levenswerk zal kosten
-15-minuut steden (oftewel: lock-down binnen een straal van 15 minuten)
-5G uitrol die fijnmazige controle over burgers mogelijk maakt
-de nieuwe embryo-wet

Veel van deze zaken zijn al in een gevorderd stadium, vaak via het Europees parlement. Onze huidige regering verschuilt zich dan achter ‘het moet van Brussel’. Maar ieder land heeft het recht van veto op de Brusselse wetgeving, dus onze regering hoeft alleen ‘nee’ te zeggen als ze dat wil…
maar de huidige regeringspartijen doen dat niet en handelen daarmee niet in het belang van de Nederlandse burger.


Is dit een stemadvies?
Nogmaals: dit is geen stemadvies, maar een poging om u inzicht te geven in de consequenties van uw stemgedrag.

En wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?
Dan oefent u geen actieve invloed uit op uw, ons aller toekomst.
Maar het spreekwoord ‘wie zwijgt stemt toe’ is dan wel van toepassing.

Wat valt er te zeggen over blanco stemmen?
Kiezers kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld.
Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.
Als een kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een nieuw biljet.

Waartoe dienen blanco stemmen en ongeldige stemmen?
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.
De stembureaus en hoofdstembureaus vermelden het aantal blanco stemmen, evenals het aantal ongeldige stemmen, afzonderlijk in het proces-verbaal van de zitting.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/provinciale-staten
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen

Roelant

De Echte Stemwijzer, In tegenstelling tot andere stemwijzers zijn onze stellingen gekoppeld aan het stemgedrag van de partijen op de ingediende moties in de Tweede Kamer. link

 

 

 

Drentse StemWijzer voor provinciale verkiezingen link