Skip to content

Geen Stemadvies voor 22 november

Ter inleiding
Op deze site proberen wij, de schrijvers, dingen van een andere kant te belichten om daarmee tegenwicht te bieden aan de vaak eenzijdige informatie door media zoals TV en dagbladen.
Zodat u zelf een oordeel kunt vormen over de onderwerpen die u interesseren.
Wij proberen dat a-politiek te doen. Natuurlijk hebben veel onderwerpen politieke raakvlakken, of worden ze juist door de politiek omarmd (gebruikt) om een bepaald standpunt voor het voetlicht te brengen, maar wij willen die keuze gewoon bij u laten, op de plek waar die keuze hoort.
Het schrijven van een a-politiek stukje over de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november is dan ook een uitdaging….

U mag kiezen
*Laten we -om te beginnen- in dit stuk, als een terugblik, eens achterom kijken naar de afgelopen
10 – 12 jaar. Een tijdsperiode die samenvalt met een aantal opeenvolgende regeringen van steeds vergelijkbare samenstelling, onder ‘leiderschap’ van steeds dezelfde partij. Een periode die zich o.a. kenmerkt door een stevig aantal crises.
*Daarna ga ik een aantal aspecten uit onze samenleving langs, om steeds in een paar zinnen te duiden hoe zaken zich in die periode van 10-12 jaar ontwikkeld hebben. In alle gevallen gaat het hier om keuzes van de regering. Die keuzes zijn verassend genoeg(?) vaak meer in Europees- of internationaal belang, dan in het Nederlandse. Keuzes zijn vaak gericht op de korte termijn en beogen vaker het laten ‘verdwijnen’ van problemen dan het bewerkstelligen van een oplossing d.m.v. een aanpak van de grondoorzaak.
*Met het uitbrengen van uw stem heeft u de vrije keuze, het hierboven geschetste beleid te willen continueren. Of juist niet. Belangrijk is dat u uw keuze bewust en weloverwogen maakt.

Het ei of de kip?
Soms hoor je, over de recente regeringen, de opmerking met de strekking: “..ze hebben ook wel veel crises voor hun kiezen gehad…”. Daar klinkt een vorm van medelijden in door. Maar zijn die crises ‘gewoon’ op het pad van de regering gekomen óf waren de verschillende regeringen er (mede-) veroorzaker van? Ik zal u een aantal crises noemen:

Energiecrisis: wij zitten op de grootste gasvoorraad in Europa en hebben onbetaalbaar gas?

Groningse aardbevingen: na meer dan 30 jaar miljardeninkomsten uit de verkoop van Gronings gas, kunnen er nu niet enkele tietallen miljoenen gevonden worden voor (huidig- en toekomstig) schadeherstel?

Toeslagenaffaire: er kan een grote groep ambtenaren vrijgemaakt worden om toeslagaanvragen met een stofkammetje te bekijken, en “daders” te bestraffen, maar er kunnen geen ambtenaren gevonden worden om de getroffenen schadeloos te stellen?

Onderwijsarmoede- crisis
Er is zoveel kennis in Nederland. Maar toch is bijna 10% van de bevolking is (functioneel) analfabeet.

(Im)migratiecrisis: in het afgelopen jaar zijn er (globaal) 400.000 mensen naar Nederland gekomen…op een bevolking van ruim 17 miljoen…dat is bijna 2,5% groei in één jaar…en dat geeft dan geen problemen?

Deze lijst kan zonder hard te hoeven nadenken gemakkelijk veel langer gemaakt worden…

Aspecten uit de samenleving, en de daarin
door de overheid gemaakte keuzes
Ik noem u hieronder de volgende maatschappelijke thema’s, en schets in enkele zinnen (dus nooit volledig) de keuzes die het overheidsbeleid daarin maakte.

Onderwijs
Basisonderwijs (lagere school)
Bijna 10% van de bevolking is (functioneel) analfabeet en het meest zorgelijke is dat die 10% ook terugkomt onder de 15-jarigen. Dit betekent dat die groep niet(goed) in onze maatschappij kan functioneren, omdat ze onvoldoende geletterd zijn om -bijvoorbeeld- formulieren te kunnen begrijpen of invullen. In 2006 is al gerapporteerd over taalachterstand van basisschoolleerlingen.
Welke keuzes zijn er gemaakt? Nu blijkt dat 17 jaar later de situatie verslechterd is i.p.v. verbeterd.

Middelbaar onderwijs
Scholen worden beloond op zgn. ‘prestatie-scores’. Waar vroeger leerlingen zouden ‘blijven zitten’, wordt nu meteen het advies gegeven om ‘af te stromen’ (van mavo naar kader, van havo naar mavo, van VWO naar havo). Dat waarborgt de inkomsten van de school. Maar: we weten allemaal dat de motivatie van leerlingen in de puberteit op z’n zachtst gezegd heel wisselend is. Hoe haal je dan het beste uit de jeugd als je ze bij de minste tegenslag al laat afstromen? En wat voor signaal geeft dat aan de jeugd t.a.v. werkethiek en doorzettingsvermogen?
Waarom is de keuze van ‘prestatie-beloning’ voor scholen gemaakt? Dat is echt een bedrijfscriterium!

Hoger onderwijs (HBO, universiteit)
Een groeiend aantal studies biedt een steeds groter wordend deel van het curriculum aan in het Engels. Is Nederlands ontoereikend? Nee, maar de universiteiten en HBO- instellingen kunnen veel grotere bedragen in rekening brengen bij het inschrijven van buitenlandse studenten dan bij de inschrijving van Nederlandse studenten…
Die onderwijsinstellingen voelen zich genoodzaakt dit te doen, vanwege stelselmatige en regelmatig weerkerende bezuinigingen op de bijdragen die ze van de rijksoverheid ontvangen.
Om nog maar te zwijgen over het vaak tenenkrommende Engels van de Nederlandse professoren en docenten…
Wat is er gebeurt met het gezegde “de jeugd heeft de toekomst”….?
En al die extra buitenlandse studenten hebben ook huisvesting nodig…

Gebrek aan onafhankelijkheid
Toen de HBO- instellingen en universiteiten nog gewoon door het rijk gefinancierd werden, hadden we prachtige kennissinstituten zoals TNO, Wageningen, die degelijk onafhankelijk onderzoek deden.
Hier zijn het, door bezuinigingen van de overheid, steeds meer de ‘commerciële partijen’ geworden die onderzoek laten doen…en wie betaalt, bepaalt…dus bij veel onderzoek (‘vaccins’, klimaat) wordt naar de -,vooraf bepaalde, want gewenste- uitkomst toegewerkt.


Energie
We leven is een land met een bijna onuitputtelijke hoeveelheid energie in de vorm van gas.
En voordat onze trans-Atlantische vrienden de Nordstream gasleidingen beschadigden, hadden we een zeer betrouwbare alternatieve leverancier van gas in Rusland.
Het was een keuze van onze regering om géén onafhankelijk onderzoek naar de beschadiging aan de gasleiding te eisen en/of te ondernemen. Het was ook een keuze om mee te doen aan de zogenaamde sancties tegen Rusland vanwege het conflict in Oekraïne. Die sancties hebben uitsluitend de Nederlandse (en Noord-Europese) burger getroffen.
Daarnaast heeft de regering óók nog de keuze gemaakt om de belastingen op diverse energievormen drastisch te verhogen. Dit heeft geleid tot de hoogste energieprijzen in de moderne geschiedenis van Europa. Juist door lager (of helemaal niet) te belasten zou gas en elektriciteit voor iedereen gewoon betaalbaar gebleven zijn.

Hierboven is al een opmerking gemaakt over schadeloosstelling voor getroffen Groningers (huidig én toekomstig!) In toevoeging daarop lijkt het volledig absurd om het gasveld te willen sluiten en Nederland van het gas af te krijgen.
Gas is een zeer efficiënte en (relatief) schone energiebron; in Duitsland wordt juist grootschalig overgeschakeld van oliestook naar gas! Wij hebben in Nederland een fantastische infrastructuur voor de aardgasdistributie Deze infrastructuur nu afschrijven betekent een enorme kapitaalvernietiging van iets wat door u (of uw ouders) via belastinggeld betaald is. Dat leidingnet is van ons allemaal.

Voor het alternatief van gas (namelijk elektriciteit) hebben we simpelweg de capaciteit niet.
Elders op deze website wordt ook uiteengezet en aangetoond dat met name windmolens helemaal niet groen zijn.
Daarnaast komt het huidige electriciteitskabelnetwerk met honderden procenten capaciteit te kort, als we allemaal alles electrisch moeten gaan doen (industriën, huishoudens, autos/transport). De verzariring hiervan kost miljarden euro en vele jaren (10+) om te realiseren.
Ondertussen is het hierdoor niet mee vanzelfsprekend dat we in de winter gewoon onze huizen kunnen verwarmen!

Dat sommige partijen nucleaire stroomopwekking volledig uitsluiten maakt het vinden van een oplossing nog moeilijker. Kijk s.v.p. nog even op https://borgerdenktna.nl/windmolens/

Klimaat
De laatste jaren is de politiek druk doende, de burger een schuldgevoel aan te praten m.b.t .het klimaat. In werkelijkheid wordt zelfs in het laatste rapport (Assessment Report 6, AR6) van het International Panel for Climate Change (IPCC) geen -of twijfelachtig bewijs aangevoerd voor door de mensheid veroorzaakte CO2 stijging; ook van een eventuele stijging is niet aangetoond wordt dat die schadelijk zou zijn.
Nee, dit is uitsluitend een aanname die voor komt in de gebruikte klimaat-modellen. Deze aanname is uitgangspunt is. En dus, logischerwijs, ook uitkomst van de modellen.
Het ‘cherry-picking’ door de overheden van de zogenaamde bevindingen in dit IPCC rapport is ronduit stuitend. Overigens, het rapport doet dit zelf ook al door de ‘politiek-correcte’ bevindingen in de ‘summary for policy-makers’ te vermelden. Het voert hier te ver om hier verder op in te gaan, maar ik nodig u uit om de rapportage over AR6 van Stichting Clintel (https://clintel.nl/the-frozen-climate-views-of-the-ipcc/) eens te lezen.

Men kan zich afvragen wat het werkelijke doel van de klimaathysterie is, maar dat deze een algemene verarming van de middenstand en de middenklassen tot gevolg heeft, als dit verder wordt door gezet, staat als een paal boven water.
Bedenk dat zaken als milieu en dierenwelzijn, alleen wél varen bij welvaart. Dan heeft men nét dat beetje extra geld beschikbaar om ook ‘het juiste’ te doen.
De bevolking ernstig verarmen (door heffingen, belastingen, verplichtingen onder het mom van klimaat of duurzaam) zal dus averechts uitpakken voor milieu en klimaat.

Dat er in China nog 700 kolencentrales (sommige bronnen melden bijna 1200) bij gaat bouwen, doet blijkbaar niet ter zake. Met andere woorden, als de klimaatregels al zinvol zouden zijn, dan is de Nederlandse bijdrage slechts een fractie van wat er elders in de wereld op dat gebied gebeurt..

Kijk ook nog even op https://borgerdenktna.nl/het-klimaat-dat-bestaat/

Woningbouw – woningnood
Als sinds 1950, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, is de Nederlandse overheid nooit in staat geweest voldoende woningen te (laten) bouwen. Sommigen beweren dat hier opzet in speelt, om te zorgen voor een langjarige prijsstijging van woningen. Misschien.
Maar het huidige woningtekort is percentueel wel het meest schrijnend sinds 1950.
De keuzes die afgelopen jaren gemaakt zijn, zijn o.a.
• Stikstof-maatregelen die bouwprojecten stilleggen
• Overregulering, moeilijk doen bij bouwvergunningen
• Gemeenten verdienen geld door verkoop bouwgrond – de ‘vrije sector’ levert veel meer op dan sociale woningbouw, dus men bouwt de verkeerde woningen
• Immigratie
• Negeren van demografische en sociale ontwikkeling, dus verkeerde woningen
• Lage rentes, dus goedkoop lenen, dus stijgende vraag naar huizen, dus prijsstijgingen (starters kansloos)

Inflatie
Oftewel: geldontwaarding.
Sinds 2008, het jaar van de financiële crisis, is er enorm veel extra geld (eigenlijk: valuta) in omloop gebracht om de banken te redden. Een keuze. Een commercieel bedrijf dat het verprutst gaat failliet. De banken blijkbaar niet.
De economie krabbelde op maar sinds 2012 deed zich economische krimp voor. Ons systeem is gebaseerd op groei, omdat we anders de steeds hogere schuldenlast niet kunnen betalen. Om die groei te stimuleren is er gekozen voor ‘quantative easing’, kwantitatieve (geld)verruiming, oftewel het in omloop brengen van extra geld.
Vervolgens kwam de ‘crisis’ van 2020/2021 en werd gekozen voor een hulpfonds (‘coronafonds’) oftewel extra geld in de markt brengen.
Kortom, in korte tijd zijn er bakken met geld in de (westerse) economiën gepompt.

Om de waarde van een economie te bepalen is het gebruikelijk, te kijken naar de hoeveelheid goederen en diensten die een land of regio in een jaar produceert, uitgedrukt in geld.
U kunt zich vast wel voorstellen dat de hoeveelheid goederen en diensten jaar-op-jaar niet drastisch veranderen. Maar wel is er 5 biljoen (€5.000.000.000.000,=!!) extra geld in de eurozone (450 miljoen inwoners) op de markt gebracht.
Amerika (350 miljoen inwoners) heeft 7 biljoen dollar (+/- €6,5 biljoen) bijgedrukt.

In 2021 was de Europese economie 14,5 biljoen waard. U begrijpt: als je daar dan 5 biljoen aan
‘geld’ bij doet, er een inflatie van zo’n 30% te verwachten is.
Dat heeft niets te maken met Oekraïne of met energieprijzen. Die hebben daar bovenop nog hun eigen invloed.

In deze kwesties heeft de Nederlandse overheid steeds gekozen, mee te gaan in beleid dat door ánderen bepaald werd (de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve).
Kijk ook nog even op https://borgerdenktna.nl/geld/

 

Pandemie
Hierover is al veel gezegd en geschreven, maar ik wil toch twee zaken noemen waarin regeringskeuzes heel anders hadden kunnen (moeten?) zijn.

1 De eigen criteria van het RIVM vereist 58 fataliteiten per 100.000 om iets een epidemie te mogen noemen. Dit getal is ongeveer gedurende 12 dagen behaald, in maart 2020. Daarvoor en daarna bestond er formeel dus geen epidemie. Er is geen reden om aan te nemen dat de getallen in omringende landen veel anders waren – en de overlijdens waren daarvoor en daarna ook drastisch lager.
Volgens de eigen criteria had Nederland dus niet met het WHO-dictaat mee hoeven of moeten gaan. Dat deed Zweden ook niet.
Overigens, het RIVM lijkt de definitie van een epidemie (het getal van 58 per 100.000) van de site gehaald te hebben – ik kan het niet meer vinden. Er is gekozen om slaafs de WHO decreten te volgen.

2 De regering maakte de keuze om grootschalig grondwettelijke vrijheden te beperken (denk aan lockdowns, sluitingen en avondklok). Men deed dit middels een noodwet (achterdeur); zo goot men er een legaliteits-sausje over heen. De zeer discriminerende covid-pas/QR-code druiste rechtstreeks tegen allerlei (anti-discriminatie) wetgeving in.
Ook hier maakte de regering dus een bewuste keuze voor onderdrukking in plaats van een keuze voor de bestaande wet en de daar bijbehorende individuele vrijheid.

Afrondend
Zonder een claim van volledigheid mag uit bovenstaand duidelijk zijn geworden dat de regeringen van de afgelopen 10-12 jaar bijna elk probleem in een crisis veranderd hebben, in plaats van oplossingen te bieden. Het aantal rijksambtenaren is in dezelfde periode verdubbeld. Dat op zichzelf is geen crisis, maar: wat dóen die mensen?

Ik raad u aan in ieder geval te gaan stemmen.
Als u tevreden bent over de afgelopen jaren, dan weet u waar u terecht kunt.
Als u denkt dat veel keuzes anders gemaakt hadden moeten worden, verdiept u zich dan in de andere partijprogramma’s om tot een afgewogen keuze te komen.

Succes met het uitbrengen van uw stem op 22 november!

Roelant


Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Sixth_Assessment_Report
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://clintel.nl/the-frozen-climate-views-of-the-ipcc/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabetisme
https://www.energievergelijk.nl/nieuws/china-gaat-1171-nieuwe-kolencentrales-bouwen
https://www.nu.nl/economie/6209290/ecb-pompte-sinds-2015-meer-dan-5-biljoen-euro-in-de-economie.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.nl.html
https://businessam.be/4-grote-centrale-banken-hebben-samen-9-000-miljard-dollar-geinjecteerd-in-de-economie/
https://www.businessinsider.nl/de-dollar-geldpers-qe-stijgende-rente-invloed/